ADATSZOLGÁLTATÁS


I. Adatszolgáltatás a MOKK által működtetett nyilvántartásokból

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által működtetett nyilvántartások, informatikai rendszerek a következők:
Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY)
A VONY-ból bíróság, közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, más hatóság a rá vonatkozó eljárásjogi szabályok alapján, megkeresés, illetve jogsegély keretében igényelhet adatot. Az adatszolgáltatás díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Levéltár teljesíti. A megkeresést a MOKK Levéltár hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118
Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (ÉNYNY)

Az ÉNYNY-ből az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.) 36/G. § (3) bekezdése alapján annak a közigazgatási hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szervnek továbbítható adat, amely minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatás szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet 16. §-a alapján az országos kamara által végzett, az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás ellenértéke

a) élettársi kapcsolatonként,

b) ha pedig valamely személynek az élettársi nyilvántartásban rögzített adatainak szolgáltatására irányul, úgy személyenként

2000 Ft.

Az adatszolgáltatási díjat a MOKK részére – az annak kezelésére és nyilvántartására elkülönített – 10918001-00000007-15030161 számú fizetési számlájára kell megfizetni. Az adatszolgáltatási díj megfizetését az adatigénylés iránti kérelem és megkeresés előterjesztésekor kell igazolni. A bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy annak másolatát a kérelemhez, megkereséshez mellékelni kell.

Az adatszolgáltatás a következő hatóságok részére jogszabályban meghatározott feladataik teljesítésével összefüggésben díjmentes:

- büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,

- a nemzetbiztonsági szolgálat,

- az apaság vélelme fennállásának megállapítása érdekében eljáró anyakönyvvezető,

- a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118

Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása (HÉVSZNY)

A HÉVSZNY adatairól a Kjnp. 36/K. § (2) bekezdése szerint közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv az országos kamarától adatot igényelhet. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló eljárás tárgyát és ügyszámát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha a büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyész és nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a törvényben titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv adatigénylése azt – bűnüldözési, bűnmegelőzési vagy nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifejezetten tartalmazza, a MOKK nem tájékoztathatja az érintettet az adattovábbításról [Kjnp. 36/K. § (7) bek.]. A Kjnp. 36/K. § szerinti adatszolgáltatás díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118

Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)

A ZONY és a gkZONY adatai a HBNY internetes felületén (https://hbny.mokk.hu/) keresztül érhetők el [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 27. § (1) bek.]. A HBNY internetes felületén a zálogkötelezett személye szerint nyilvántartott adatok lekérdezésére van lehetőség. A lekérdezés díjmentes.

A Hbnytv. 26. §-a szerint a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő (azaz az internetes felületen nem kereshető) adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) a MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot igényelhet. Az adatigénylés feltétele, hogy az adatigénylő az igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. A hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként nem férhet hozzá. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha az adatigénylés nem felel meg a Hbnytv. 26. § (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés teljesítését elutasítja. Az adatigénylés díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118

Zálogjogi Országos Nyilvántartás (ZONY)

A ZONY és a gkZONY adatai a HBNY internetes felületén (https://hbny.mokk.hu/) keresztül érhetők el [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 27. § (1) bek.]. A HBNY internetes felületén a zálogkötelezett személye szerint nyilvántartott adatok lekérdezésére van lehetőség. A lekérdezés díjmentes.

A Hbnytv. 26. §-a szerint a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő (azaz az internetes felületen nem kereshető) adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) a MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot igényelhet. Az adatigénylés feltétele, hogy az adatigénylő az igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. A hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként nem férhet hozzá. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha az adatigénylés nem felel meg a Hbnytv. 26. § (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés teljesítését elutasítja. Az adatigénylés díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118

egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartása (gkZONY)

A ZONY és a gkZONY adatai a HBNY internetes felületén (https://hbny.mokk.hu/) keresztül érhetők el [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 27. § (1) bek.]. A HBNY internetes felületén a zálogkötelezett személye szerint nyilvántartott adatok lekérdezésére van lehetőség. A lekérdezés díjmentes.

A Hbnytv. 26. §-a szerint a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő (azaz az internetes felületen nem kereshető) adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) a MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot igényelhet. Az adatigénylés feltétele, hogy az adatigénylő az igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. A hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként nem férhet hozzá. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha az adatigénylés nem felel meg a Hbnytv. 26. § (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés teljesítését elutasítja. Az adatigénylés díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118

a fizetési meghagyásos eljárás intézése szolgáló informatikai rendszer (FMH rendszer)

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 56. §-a szerint a fizetési meghagyásos eljárásban keletkezett papíralapú vagy elektronikus iratok adattartama, valamint az egyes eljárási cselekmények megtételének ténye az FMH rendszerbe kerül bevitelre, illetve rögzítésre. Az FMH rendszerben rögzített adatokat a közjegyző és a MOKK kezeli. Az FMH rendszere biztosítja, hogy az adott ügyben keletkezett és az FMH rendszerben kezelt adatokat csak az ismerhesse meg, akinek az eljárás irataiba való betekintést törvény biztosítja. Az iratokba való betekintés iránti kérelmet szóban és elektronikus úton lehet előterjeszteni; a szóbeli kérelmet a közjegyző akkor is teljesítheti, ha nem ő jár el. A MOKK az FMH rendszerben kezelt iratokról az irat címzettjének és törvény alapján iratbetekintésre jogosultnak hiteles kiadmányt adhat.

A MOKK-nak címzett adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118


II. A MOKK által teljesített egyéb adatszolgáltatás

A fentieken kívüli egyéb, a MOKK-nak címzett adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:
hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118