TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 51. § (1) bekezdése, 1. § 17. pontja és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban. E-ügyintézési vhr.) 146. §-a alapján 2018. január 1-jétől informatikai együttműködésre kötelesek (a továbbiakban: együttműködő szervek) az alábbiak:


a) az államigazgatási szerv,

b) a helyi önkormányzat,

c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany,

d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság,

e) az alapvető jogok biztosa,

f) az ügyészség,

g) a közjegyző,

h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda,

i) a hegyközségek kivételével a köztestület,

j) a közüzemi szolgáltató,

k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany,

l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)-k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany, valamint

m) a felsőoktatási intézmények.


Az együttműködő szervek az E-ügyintézési tv. 52. § (2) bekezdése értelmében – ha ezt törvény nem zárja ki – egymással elektronikus úton tartják a kapcsolatot.


Az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás csak biztonságos elektronikus kapcsolattartás útján történhet, amely biztosítja

- a nyilatkozattevő azonosíthatóságát,

- a küldemény sértetlenségét,

- a küldemény kézbesítésének igazolását és

- a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát.


Kivételt képez ez alól:

- ha a kézbesítéshez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt;

- a tájékoztatás céljából történő elektronikus kapcsolattartás.


Az elektronikus kapcsolattartás biztonságos kézbesítési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó hivatali tárhely igénybevételével valósul meg [E-ügyintézési vhr. 84. § (1) bek.]. Az együttműködő szerv köteles gondoskodni arról, hogy a hivatali tárhelyre érkezett üzenetek minden munkanapon átvételre kerüljenek [E-ügyintézési vhr. 84. § (3) bek.].


Az E-ügyintézési tv. az együttműködő szervek számára az információátadás és a döntéshozatal, valamint a nyilatkozattétel tekintetében széles körű együttműködést ír elő.


Kötelező elektronikus úton megkeresni azt az együttműködő szervet, amelynél az ügy elintézéséhez vagy az adott feladat ellátásához szükséges információ rendelkezésére áll, vagy amelynek döntése, nyilatkozata szükséges [E-ügyintézési tv. 60. § (1) bek., 70. § (1) bek., 71. § (1) bek.].


Az együttműködő szerv az ügy elintézéséhez vagy a feladatának ellátásához szükséges adatokat, iratokat, nyilatkozatokat, döntéseket az ügyfél terhelése nélkül maga szerzi be a másik együttműködő szervtől.


Az együttműködéssel kapcsolatos rendelkezések nem érintik az adatvédelmi és titokvédelmi követelmények érvényesülését.


Mivel a közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) együttműködő szervnek minősülnek, 2018. január 1-től a közjegyzőknek, a területi közjegyzői kamaráknak, illetve a MOKK-nak címzett iratokat (a tájékoztatás és az olyan irat kivételével, amelyhez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt) az együttműködő szervek kötelesek elektronikusan, a közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák, illetve a MOKK hivatalos érhetőségeire kézbesíteni. A hivatalos elérhetőségekről ITT tájékozódhat. Az ügyek indításához rendszeresített ÁNYK űrlapok ITT érhetők el.


A közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák vagy a MOKK részére együttműködő szerv által 2018. január 1-jét követően papíralapon küldött megkeresésre is elektronikusan, a megkereső együttműködő szerv hivatali tárhelyére kerül megküldésre a válasz.


Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek megváltozásáról szóló tájékoztatás a változást megelőzően a MOKK honlapján és a személyre szabott ügyintézési felületen kerül közzétételre.


Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése alapján a MOKK információátadási szabályzatát – amelynek hatálya az E-ügyintézési tv. 67. § (1) bekezdésére és a közjegyzői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a közjegyzőkre és a területi közjegyzői kamarákra is kiterjed – a MOKK honlapján közzéteszi, amely ITT érhető el. A MOKK-nak címzett információátadási megkeresés esetén az információátadási szabályzatban foglaltak alkalmazandók.


A hitelbiztosítéki nyilvántartás adatai a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) KEÜSZ útján, automatikus információátadás keretében lesznek elérhetők legkésőbb 2019. január 1-től.