A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS (FMH) és annak végrehajtása (FMHVH)Mi az az fmh? Milyen követelések érvényesítésére szolgál?


A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Ha valakinek tartoznak, akár néhány héten belül pénzéhez juthat ezzel az eljárással. Az „fmh” a fizetési meghagyás rövidítése, eljárási szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza.


Mikor kötelező fizetési meghagyásos eljárást indítani bírósági peres eljárás helyett?


Ha a követelés összege az egymillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, feltéve, hogy nem tartozik a kizárt esetek közé.


Kizárt esetek


Nincs helye az eljárásnak, ha:


– a kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe,


– a követelés munkaviszonyból származik és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény,


– a követelés összege a 400 millió forintot meghaladja (400 millió forintot meg nem haladó részletekben viszont érvényesíthető a követelés).


Ezekben az esetekben a követelés peres úton, bíróság előtt történő érvényesítése lehetséges.


Melyik közjegyző járhat el?


A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területére illetékes. Ez azt jelenti, hogy bármelyik közjegyzőhöz benyújthatjuk a papíralapú fmh kibocsátása iránti kérelmet, illetve valamennyi közjegyzőtől kaphatunk fmh-t.


A kérelem benyújtása


A jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, és az egyéni cég beadványát kizárólag elektronikus úton az https://fmh.mokk.hu/ honlapról elérhető informatikai rendszer útján terjesztheti elő, kivéve, ha a beadványához jogszabály által megengedett papíralapú mellékletet csatol.


Azok a természetes személyek, illetve társasházak, akik jogi képviselő nélkül járnak el, szóban és írásban (papíralapon vagy elektronikusan) is előterjeszthetik kérelműket. Az írásbeli forma mindkét esetben űrlap kitöltését jelenti. Az űrlapok elérhetők a Kérelmek, kitöltési útmutatók (Közjegyzői eljárások > Fizetési meghagyásos ügyek > Fizetési meghagyásos eljárás (FMH) és annak végrehajtása (FMHVH) > Kérelmek, kitöltési útmutatók) menüpont alatt.


Az eljárás díja


Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni a jogosult. Mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 5 000 forint, illetve annyiszor 1000 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300 000 forint. Az eljárási díjról további információt A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.


Rövid eljárási határidők


Az eljáró közjegyző a papíralapon vagy szóban előterjesztett kérelem alapján a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki.


Mi történik az fmh kézbesítése után?


Amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elismeri vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében.


Ha a kötelezett a jogosult követelését nem ismeri el, azaz annak kellő időben (akár részben) ellentmond, az eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul. Ekkor az eljárás kikerül a közjegyző hatásköréből, s mint peres eljárás, a bíróságon folyik tovább. Az ellentmondást az eljáró közjegyzőhöz kell megküldeni a fizetési meghagyás kézhezvételét követő tizenöt napon belül.


A kézbesítési vélelem és annak megdöntése


Amennyiben az iratot a fél nem vette át, azaz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, azt az ellenkező bizonyításig a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.


A címzett a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, de csak a kézbesítési vélelem beállta napjától számított 6 hónapon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet terjeszthet elő a közjegyzőnél, amennyiben a kézbesítés nem volt szabályszerű, illetve a címzett önhibáján kívüli okból nem vette át az iratot. A szabályszerűtlen kézbesítést igazolni kell a közjegyzőnél (pl. nem a címhely a kötelezett bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye), míg az egyéb önhibán kívüli okot részletesen elő kell adni a közjegyzőnek írott beadványban.


Részletfizetés, fizetésre halasztás


Ha a kötelezett elismeri, hogy a jogosult követelése vele szemben fennáll, de nem tud fizetni, akkor kérheti a követelt összeg részletekben való megfizetésének, illetve a teljesítési határidő halasztásának az engedélyezését. Erre kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőben, azaz az fmh kézhezvételtől számított tizenöt napon belül van lehetősége.


Ha a jogosult hozzájárul a kötelezett kérelméhez, vagy az a felek méltányos érdekeit a közjegyző döntése alapján nem sérti, a közjegyző kivételesen helyt ad a kötelezett kérelmének. Ha a kötelezett bármely részletet elmulasztja megfizetni, az egész tartozás esedékessé válik, és a jogosult végrehajtási eljárást indíthat a meg nem fizetett követelés végrehajtására.


A részletfizetés, illetve a fizetésre halasztás iránti kérelem is díjköteles beadvány. A kötelezettnek a díjalap 1%-át, de minimum 5 000, maximum 15 000 forintot kell megfizetnie a MOKK részére.


Hogyan zajlik a fizetési meghagyás végrehajtása?


Ha a fizetési meghagyás (legalább részben) jogerőre emelkedett, akkor a jogosult kérheti annak a végrehajtását. A végrehajtás csak annál a közjegyzőnél kérhető, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás. A fizetési meghagyás végrehajtását nem muszáj a teljes összegre kérni, annál kevesebbre is lehet, mint amennyire jogerőre emelkedett. Fontos tudni, hogy ha a fél jogi képviselővel jár el, és hiányos kérelmet terjeszt elő, azt hiánypótlásra visszaadni nem lehet, hanem el kell utasítani.


Mennyibe kerül a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése?


A végrehajtás elrendelése is díjköteles, amit a kérelem előterjesztésekor köteles megfizetni a végrehajtást kérő. Mértéke a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 1%-a, minimum 5 000 forint, de maximum 150 000 forint. Ha az ugyanazon fizetési meghagyásban ugyanazon követelésben marasztalt egyetemleges adóstársakkal szemben a végrehajtást kérő egyidejűleg kéri a végrehajtás elrendelését, akkor a teljes díjat csak az egyikük után kell megfizetni, a további egyetemleges adóstársak után csak 5 000 – 5 000 Ft a végrehajtási díj.


Figyelem! Ez csak a végrehajtás elrendelésének eljárási díja. A végrehajtónál további eljárási költségek merülnek fel, melyet a végrehajtást kérőnek előlegeznie kell.


FMH helpdesk


A fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos technikai kérdések feltehetők a MOKK ügyfélszolgálatának hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 14 óra között a +36 1 231 4008 telefonszámon, vagy az fmhinfo@mokk.hu e-mail címen.