Végintézkedések Nyilvántartásainak Európai Hálózata (RERT)


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !


1. Végintézkedések Nyilvántartásainak Európai Hálózata Egyesület (ARERT)
(forrás: http://www.arert.eu/?lang=en)

Napjainkban 8 millió európai polgár él a származási országán kívüli, másik tagállamban. Az Európai Unió területén több, mint 2,5 millió ingatlan van olyan személyek tulajdonában, akik nem az ingatlan fekvése szerinti tagállamban élnek. Évente 450.000 olyan hagyaték nyílik meg Európában, amely nemzetközi, határokon átnyúló elemet is tartalmaz; az ilyen eljárásokkal érintett vagyonok összértéke meghaladja az évi 123 milliárd eurót. Mindezidáig, a határokon átnyúló hagyatékok rendezése során az örökösök gyakran szembesültek jelentős nehézségekkel a jogaik érvényesítése és kötelességeik teljesítése közben, ezeket a nehézségeket többnyire az egyes nemzeti jogok közötti különbségekből fakadó bizonytalanságok okozzák.


Az ARERT (Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires) nemzetközi közhasznú egyesületet a belga jog szerint, brüsszeli székhellyel 2005-ben alapította három alapító tagja: a belga, a francia és a szlovén közjegyzőség. Miután a CNUE (Conseil des Notariats de l’Union Européenne: az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa) támogatásával 2001-ben útjára indult a végrendeleti nyilvántartások európai összeköttetésének terve, 2002-ben közvetlen elektronikus kapcsolat létesült a francia és belga nemzeti nyilvántartások között. Ehhez a hálózathoz csatlakozott 2005-ben a szlovén közjegyzőség végrendeleti nyilvántartása, és e kibővült hálózat működéséhez az ARERT egyesület létrehozása adott megfelelő jogi kereteket.

Az ARERT célja, hogy az 1972. május 16. napi Bázeli Egyezménnyel összhangban a végintézkedések nyilvántartására szolgáló nemzeti regiszterek összekapcsolását elősegítse, lehetővé téve ezáltal az európai polgárok végintézkedésének feltalálását, függetlenül attól, hogy az melyik tagállamban keletkezett, hol vették nyilvántartásba. Ennek eredményeképpen, az egyesület a határokon átnyúló hagyatéki ügyek lezárásának megkönnyítését, valamint a végrendeletek biztosabb előkerülését és teljesülését reméli elérni, a jogbiztonság és az európai polgárok érdekeinek védelmében.

Az Európai Unió által a 2007-2013 periódusra meghirdetett „Justice civile” program keretében kezdeményezett „Europe Testaments” elnevezésű ARERT-program jelentős uniós támogatást élvezett. 2009 májusa és októbere között az ARERT hat műhelykonferenciát szervezett az európai országok végintézkedései témában, Berlin, Varsó, Szófia, Lisszabon, Ljubljana és Riga helyszíneken. Az említett találkozók egyikén - az előre meghirdetett regionális beosztásnak megfelelően - minden európai, uniós és nem uniós ország közjegyzőségének (vagy illetékes minisztériumának) képviselői jelen voltak, és rövid prezentációkban ismertették az egyes országok által bevett végintézkedés-típusokat, valamint - ahol már létrejött - a központi végrendeleti nyilvántartás fontosabb elemeit. A megbeszélések rávilágítottak azokra a jogi vagy technikai akadályokra, amik a nemzeti nyilvántartás létrehozását gátolják, vagy a nemzeti nyilvántartáson túl az európai végrendeleti hálózat felállítását hátráltatják.

A legfrissebb, uniós támogatással bíró IRTE elnevezésű programmal (Interconnecter les Registres Testamentaires Européens: az Európai Végintézkedési Nyilvántartások Összekapcsolása) az „Europe Testaments” által feltárt akadályok megszüntetéséhez kapott anyagi támogatást az ARERT. A támogatás a központi végintézkedési nyilvántartást vezető tagjelöltek számára az ARERT két típusú hálózatához történő csatlakozás pénzügyi kereteit biztosíthatja:

a) a RERT-kapcsolat (Réseau Européen des Registres Testamentaires - Végintézkedések Nyilvántartásainak Európai Hálózata) a nemzeti nyilvántartások közvetlen és teljes, elektronikus összekapcsolását jelenti, ahol a támogatás a kapcsolat technikai megvalósítását finanszírozza, míg

b) az ún. RERT Light kapcsolat esetében a nyilvántartások lekérdezése közvetett módon – egy felelős közvetítő személy segítségével - történik; a pénzügyi támogatás ez esetben a RERT Light honlapja és a lekérdezést biztosító weboldalak több nyelvre való lefordításának költségeit fedezi a pályázók számára.

Az ARERT egyesület tagjává az Alapító Okirat szerint az a közjegyzőség vagy intézmény válhat, amely a Bázeli Egyezménynek megfelelő központi nemzeti végintézkedési nyilvántartást vezet, vagy annak létrehozását tervezi.


A Bázeli Egyezmény célja, hogy a részes államokban központi nyilvántartás jöjjön létre a végintézkedések számára, így az elhunytak végakarata nem felejtődhet el, vagy nem kerülhet elő túl későn; a nyilvántartás jelentősen megkönnyítheti azok feltalálását. Az Egyezmény kívánalmai szerint a nyilvántartás kizárólag a végintézkedő személy adatait és a végintézkedés fellelhetőségi helyét tartja nyilván, a végintézkedés konkrét tartalma, vagy az örökösök adatai a nyilvántartásba nem jegyezhetők be. A nyilvántartás vezetésével megbízott nemzeti szervezet (pl. közjegyzőség) arra is felhatalmazást kell kapjon az Egyezmény szerint, hogy a külföldi hasonló nyilvántartások vagy szervek felől érkező megkereséseket is megválaszolhassa. Elvárás, hogy a végrendelkező személy állampolgársága ne legyen a nyilvántartásba vétel feltétele, továbbá, hogy a nyilvántartásba vett végrendelet létezése a végrendelkező életében titok maradjon, arról információt kívülálló ne kaphasson.

Az ARERT jelenleg 8 taggal büszkélkedhet (Belgium, Bulgária, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, és Szlovénia közjegyzősége), megfigyelő tagként csatlakozott Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Luxembourg és Spanyolország közjegyzősége, együttműködő tagként vesz rész továbbá a munkákban Oroszország (a szentpétervári Közjegyzői Kamara) és Svájc közjegyzősége. Partnerként vesznek részt a munkákban Észtország és Litvánia.

Az ARERT elnöke Karel TOBBACK belga közjegyző; az egyesület alelnökei Philippe GIRARD francia közjegyző, és Octavian ROGOJANU román közjegyző.2. Hozzáférés az ARERT tagországok végrendeleti nyilvántartásaihoz

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 2012. január 1. napi hatállyal csatlakozott az ARERT-hez, vagyis a Végintézkedések Nyilvántartásainak Európai Hálózata Egyesülethez.

A csatlakozás eredményeképpen lehetővé vált, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató magyar közjegyzők az arra engedélyt adó tagszervezetek által vezetett végrendeleti nyilvántartások felé megkeresést intézzenek az örökhagyó külföldön készített vagy letétbe vett végintézkedésével kapcsolatban.

Az, hogy az örökhagyónak van-e külföldön nyilvántartott, közjegyzői okiratba foglalt vagy letétbe vett végintézkedése, jelenleg a következő országok végrendeleti nyilvántartásaiból kérdezhető le:

- Belgium
- Bulgária
- Észtország
- Franciaország
- Hollandia
- Lengyelország
- Litvánia
- Oroszország (Szentpétervár)
- Románia

A csatlakozási megállapodás keretében a MOKK az ún. RERT Light konstrukcióra vonatkozó megállapodást írta alá, ami az jelenti, hogy a végrendeleti nyilvántartások lekérdezése közvetett módon – egy felelős közvetítő személy segítségével – történik.
A MOKK kapcsolattartója az ARERT felé a MOKK Közjegyzői Levéltára.

Amennyiben a magyar közjegyző előtt folyamatban lévő bármely hagyatéki eljárásban olyan adat merülne fel, hogy az örökhagyónak a fenti országok bármelyikében végintézkedése lehet, úgy - az eljárásban érdekeltek kérelmére – a közjegyző megkereséssel fordul a MOKK Közjegyzői Levéltárához.

A lekérdezéshez szükséges adatok:
- a hagyatéki eljárás ügyszáma,
- az örökhagyó teljes neve,
- az örökhagyó születési neve,
- az örökhagyó születési helye és ideje,
- az örökhagyó elhalálozásának helye és ideje,
- a fentiek közül megkeresni kért ország(ok) megjelölése.

Egy megkeresésen belül több ország nyilvántartásának lekérdezését is kezdeményezni lehet. A Közjegyzői Levéltárba beérkezett megkeresést a főlevéltáros a RERT Light számítógépes rendszerén keresztül haladéktalanul továbbítja az érintett ország(ok) nyilvántartásai felé, majd a beérkezett válaszokat megküldi az eljáró közjegyzőnek.

A lekérdezés ARERT-nek fizetendő díja a csatlakozási megállapodás alapján – örökhagyónként és megkeresett országonként – 5,- EUR + belga ÁFA, amely összeg forint ellenértékéről a Közjegyzői Levéltár átutalási számlát küld a megkereső közjegyző részére.

A hatályos magyar jogszabályok tükrében a Közjegyzői Levéltár az ARERT tagországokban dolgozó külföldi közjegyzők részére nem szolgáltathat adatot a MOKK által vezetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásából. Ennek alapján a VONY nyilvántartást egyelőre nem kereshetik meg külföldi közjegyzők a fentiekhez hasonlóan az előttük folyamatban lévő hagyatéki eljárás során annak lekérdezése végett, hogy a magyar vagy külföldi állampolgár örökhagyónak van-e magyar közjegyző által készített vagy letétbe vett végrendelete.