Belépés közjegyzőknek

KÖZGYŰJTEMÉNYBEN ELHELYEZETT DOLOGRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰ ÖRÖKLÉSI JOGCÍM IGAZOLÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény alapján lehetőség van arra, hogy a közjegyző közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárást folytasson le.


Előfordulhat, hogy valamely állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgyra vagy vagyontárgy-együttesre vonatkozóan a vagyontárgy állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezet megállapítja, hogy a vagyontárgy kiadható, de a kiadásra igényt bejelentő a vagyontárgyra vonatkozó örökösi minőségét jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal nem tudja igazolni. Ekkor a kérelmező a közjegyzőtől kérheti a vagyontárgyra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás lefolytatását és valószínű örökösi bizonyítvány kiadását.


Az eljárás lefolytatására a vagyontárgy fekvésének helye szerinti közjegyző illetékes. Amennyiben több, különböző helyen fekvő vagyontárgyat érint a kérelem, az érintett közjegyzők közül bármelyik eljárhat. Ha egy székhelyen - vagy a fővárosban egy működési körzetben - több közjegyző működik, a kérelmező választása szerinti közjegyző jár el.


Az eljárás lefolytatása iránti kérelem többek között tartalmazza annak az örökhagyónak az adatait, akinek hagyatéka tekintetében a kérelmező a valószínű öröklési jogcím igazolását kéri, azt, hogy az örökhagyó után maradt-e végrendelet, továbbá az örökös adatait. A kérelemhez csatolni kell az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatának, az állami tulajdonjog gyakorlójának a vagyontárgy kérelmezőnek való visszaadhatóságáról hozott döntésének, illetve a végrendeletnek az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. Amennyiben a kérelemből megállapítható, hogy az részben vagy egészben alaptalan, a közjegyző megtagadja a valószínű öröklési bizonyítvány kiállítását.


A közjegyző a hiánytalan kérelem alapján valószínű öröklési bizonyítványt állít ki, amelyben tanúsítja, hogy a kérelemben foglaltak alapján a kérelmező a kérelemben megjelölt vagyontárgy tekintetében az örökhagyó törvényes vagy végrendeleti örököse lehet. A valószínű örökösi bizonyítvány kizárólag a vagyontárgy kiadására vonatkozó eljárásban a vagyontárgyat őrző közgyűjteménynél használható fel.


A valószínű örökösi bizonyítványt a közjegyző az országos kamara honlapján 15 napra közzéteszi. Aki a kérelmezőnek a valószínű örökösi bizonyítvány szerinti valószínű örökösi jogcímét vitatja, az a közzétételi határidő utolsó napjától számított 15 nap alatt a valószínű örökösi bizonyítvány ellen kifogást terjeszthet elő az ügyben eljáró közjegyzőhöz. A kifogást indokolni nem kell és a kérelmezővel sem kell közölni. Kifogás esetén a közjegyző megállapítja a valószínű öröklési bizonyítvány hatálytalanságát. Ha határidőben senki sem terjesztett elő kifogást, ennek tényét a kérelmező részére kézbesített példányon fel kell tüntetni. Ezt követően a valószínű örökösi bizonyítványban foglaltakat sérelmesnek tartó fél igényeit csak bírósági úton, az ellenérdekű féllel szemben érvényesítheti.


Az eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésekor a közjegyző részére a közjegyzői díjszabásról szóló miniszteri rendeletben megállapított díjat kell fizetni. A közjegyző a valószínű örökösi bizonyítvány vagy az annak hatálytalanságát megállapító végzés kézbesítésével együtt a kérelmezőnek a megfizetett díj összegét feltüntető elismervényt is kézbesít. A megfizetett díjat az állam viseli, melyet az állami tulajdonjog gyakorlója térít meg a kérelmezőnek az elismervény alapján.


Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.


Az eljárás kérelemre indul, amelyet megtalál a Kérelem (Közjegyzői eljárások > Egyéb közjegyzői nemperes eljárások > Közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolása > Kérelem) menüpont alatt.