Belépés közjegyzőknek

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL


I. Az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, illetve kötelezettségéről


2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései alapján elektronikusan is lehet intézni minden olyan ügyet és el lehet végezni minden olyan eljárási cselekményt, amely tekintetében törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megállapított kormányrendelet, nemzetközi szerződés vagy uniós jogforrás az elektronikus ügyintézést nem zárja ki.

A közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülnek az E-ügyintézési tv. szerint.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus levél (email) az E-ügyintézési törvény alapján nem minősül elektronikus ügyintézési formának, az emailen előterjesztett beadvány nem joghatályos!

Elektronikusan köteles intézni az ügyeit

a) az ügyfélként eljáró

aa) a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (kivéve az adószámmal nem rendelkező egyesületet, alapítványt),

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.


II. Elektronikus ügyintézés a közjegyzői eljárásokban

A közjegyzői eljárások tekintetében kizárólag elektronikusan lehet

- a hitelbiztosítéki nyilvántartás rendszerében nyilatkozatot tenni [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 1. § (5) bek.];

- kérnie a hagyatéki eljárásban érdekeltnek, hogy a részére szóló iratok a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre [a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv. 11. § (3) bek.];

- a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, a fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, valamint egyéb beadványt az elektronikus iratbeadásra köteles félnek előterjeszteni a MOKK rendszerében [a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 11. § (3) bek.].

Nincs helye elektronikus eljárásnak

- az európai fizetési meghagyásos eljárásban [Fmhtv. 59. § (10) bek.];

- öröklési jogi és személyállapoti tárgyú ügyleti okiratok készítése tekintetében [a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 111. § (7) bek.];

- az Európai Unió más tagállamában közjegyzői határozat, közjegyző által jóváhagyott egyezség vagy közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése érdekében szükséges tanúsítvány, kivonat, igazolás kiállítása tekintetében [a Vht. 31/C. § (2) bekezdésében említett uniós jogforrások].

A közjegyzői eljárások tekintetében a közjegyzőnél való személyes megjelenés szükséges

- a hitelbiztosítéki nyilvántartás regisztrált felhasználója azonossági nyilatkozatának hitelesítéséhez [Hbnytv. 4. § (4) bek.];

- a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való regisztrációhoz meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként [Hbnytv. 5. § (1) bek.];

- a hitelbiztosítéki nyilatkozat közjegyző általi rögzítéséhez [Hbnytv. 8. § (1) bek.];

- élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtételéhez [az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. tv. (a továbbiakban: Kjnp.) 36/F. § (3) bek.];

- bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetéséhez [Kjnp. 36/B. § (1) –(2) bek.];

- házassági és élettársi vagyonjogi szerződésnek a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába történő bejegyzéséhez, módosításához, törléséhez, megszüntetéséhez, megszűnése tényének bejegyzéséhez [Kjnp. 36/I. § (2) bek.];

- értékpapír vagy más okirat közjegyzői tárgyletétbe helyezéséhez [Kjnp. 36/L. § (2) bek.];

- közjegyzői okirat készítéséhez [Kjtv. 120. § (1)-(2) bek.];

- okirat, váltó, információhordozók a közjegyző által megőrzés céljából történő átvételéhez, visszaadásához [Kjtv. 158-161. §];

- magánvégrendelet a közjegyző által megőrzés céljából történő átvételéhez, visszaadásához (Kjtv. 161/A-B. §);

- pénz, értéktárgy, értékpapír a közjegyző által bizalmi őrzés céljából történő átvételéhez, illetve a másik fél vagy harmadik személy részére történő átadásához [Kjtv. 162-164. §, 165. § (1) bek.];

- pénz- és tárgyletét elfogadása iránti kérelem előterjesztéséhez [a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet 14. § (1) bek.];

- tárgyletét a közjegyző általi átadásához [a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet 23. § b) pont].

A közjegyzők feladatkörébe tartozó ügyek indítását elektronikusan űrlap kitöltésével lehet kezdeményezni. Az űrlapok a személyre szabott ügyintézési felületen, illetve a MOKK honlapján ITT érhetők el. A MOKK által rendszeresített űrlapok használata kötelező. A nem a MOKK által rendszeresített űrlapon előterjesztett beadvány nem joghatályos!

Az elektronikus ügyintézéshez az ügyfélnek az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével azonosítania kell magát. Ha jogszabály az elektronikus ügyintézéshez vagy az adott cselekmény érvényességéhez további követelményt határoz meg (pl. regisztráció, minősített elektronikus aláírás), az ügyfélnek ezt is teljesítenie kell.

Regisztráció szükséges

- a hitelbiztosítéki rendszerbe hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéhez [Hbnytv. 4. § (1)-(2) bek.];

- a hitelbiztosítéki rendszerbe a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett személyében bekövetkezett változás bejelentéséhez [Hbnytv. 24. § (2)-(6) bek.];

- a hitelbiztosítéki rendszerbe a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett jogutódlásával kapcsolatos jogutódi hozzáférési kérelem megtételéhez (Hbnytv. 24/A. § (1)-(10) bek.);

- a hitelbiztosítéki rendszerbe a regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatások igénybevételéhez [a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet 16. § (1) bek.];

- a fizetési meghagyásos eljárásban beadványnak a MOKK rendszerébe való rögzítéséhez.

Azonossági nyilatkozat szükséges

- a hitelbiztosítéki rendszerbe történő regisztráció érvényesítéséhez [Hbnytv. 4. § (4) bek., a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet 11. § (3) bek.].

Minősített elektronikus aláírás és minősített időbélyegző szükséges

- elektronikus úton beadvány benyújtásához fizetési meghagyásos eljárásban [Fmhtv. 11. § (1) bek. a) pont];

- elektronikus irat a címzett általi átvételéhez [Hbnytv. 6/A. § (2) bek., Fmhtv. 16/A. § (3) bek];

- hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéhez [Hbnytv. 7. § (2) bek.].

Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges

- közjegyzői okiratnak a fél, egyéb érdekelt vagy segédszemély általi elektronikus aláírásához [Kjtv. 111. § (4) bek. a) pont].


III. Az ügyfél jogai és kötelességei az elektronikus ügyintézés során

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha önhibáján kívül – az elektronikus ügyintézést biztosító szerv hibájából vagy üzemszünet, üzemzavar miatt – nem képes az adott ügyben elektronikus ügyintézésre.

Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben meghatározott esetek kivételével – hatálytalan.

Az elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél – jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során – a jóhiszeműség, tisztesség és kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

Ha jogszabály valamely nyilatkozat tekintetében nem elektronikus ügyintézés esetében írásbeli nyilatkozatot követel meg, annak az elektronikus kapcsolattartás során alkalmazott jognyilatkozat megfelel, ha a nyilatkozattevő elektronikus azonosítása az E-ügyintézési tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik, és biztosított, hogy a kézbesített elektronikus dokumentum megegyezik a nyilatkozattevő által jóváhagyott dokumentummal.

Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papíralapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget.

Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.

Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni. A közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák és a MOKK elektronikus ügyintézési ügyfélszolgálatának elérhetőségét ITT találja.

Az ügyintézésért fizetendő díjakat, a bírságokat és a szolgáltatások ellenértékét – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – természetes személy ügyfél jogosult, gazdálkodó szervezet ügyfél pedig köteles elektronikus úton megfizetni.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása előtt – az informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése kivételével – a változást a honlapján a változást megelőző 30 nappal közzéteszi. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a honlapján a módosítást követő 14 napon keresztül jelzi annak tényét, hogy a kapcsolattartás módja megváltozott. A kapcsolattartási mód megváltozását jelenti az is, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az űrlapot megváltoztatja.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Az ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet az E-ügyintézési tv.-ben biztosított jogainak sérelme vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kötelezettségeinek jogát, jogos érdekét érintő elmulasztása esetén.

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az E-ügyintézési tv. informatikai együttműködéssel kapcsolatos rendelkezései nem érintik az adatvédelmi és titokvédelmi követelmények érvényesülését, tehát személyes adatok csak azon szervek, személyek részére adhatók át, amelyek ezen adatok megismerésére jogszabály alapján jogosultak.