A közjegyzői irodák személyes ügyfélfogadása a veszélyhelyzet ideje alatt


Tisztelt Ügyfeleink!


A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) a koronavírus elleni védekezésre tekintettel jelentősen átalakította a közjegyzői eljárásokban történő ügyintézést.


A Korm. r. 31. §-a (3) bekezdésének értelmében a – veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt – veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban az alábbi eljárásokban szünetel:

- Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás

- Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő zálogjogi nyilvántartás (gkZONY) vezetése iránti eljárás

- Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás

- Előzetes bizonyítás

- Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása iránti eljárás

- Európai fizetési meghagyásos eljárás

- Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítása

- Európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása

- Fizetési meghagyásos eljárás

- Hagyatéki eljárás

- Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás

- Hitelbiztosítéki Nyilvántartással összefüggő ügyek: hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítése iránti eljárás, jogutódlás megállapítása iránti eljárás, jogutódi hozzáférés biztosítása iránti eljárás

- Igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás

- Közjegyző előtti egyezségi eljárás

- Közjegyzői letéti eljárás

- Végrehajtás elrendelése iránti eljárás

- Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY) vezetése iránti eljárás


A fenti ügyekben nem lehetséges a kérelem szóbeli előterjesztése, illetve az iratbetekintési jog személyes megjelenés útján történő gyakorlása, továbbá személyes meghallgatás szükségessége esetén a közjegyző a fél írásbeli nyilatkozatát szerzi be. Ezekben az ügyekben tehát a közjegyző és az ügyfél közötti kapcsolattartás írásban, papír alapon vagy elektronikus úton történhet csak.


Személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag az alábbi közjegyzői ügyekben lehetséges:

- Közjegyzői okiratszerkesztés iránti eljárás: jogügyleti okirat és jegyzőkönyvi tanúsítvány készítése, valamint záradéki tanúsítvány készítése (hitelesítés)

- Hiteles kiadmány kiállítása közjegyzői okiratról

- Okirat megőrzése, végrendelet letétbe vétele

- Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése

- Elektronikus letéti tár

- Végrendeletek Országos Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás (közokiratba foglalt végintézkedés készítésével és magánvégrendelet letétbe vételével összefüggésben)

- Hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő ügyek közül: azonossági nyilatkozat tételének tanúsítása

Ezekben az ügyekben kérjük, minden esetben szíveskedjenek előre tájékozódni az adott közjegyzői iroda konkrét ügyfélfogadási rendjéről.


Budapest, 2020. április 3.Magyar Országos Közjegyzői Kamara