I. Az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, illetve kötelezettségéről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései alapján elektronikusan is lehet intézni minden olyan ügyet és el lehet végezni minden olyan eljárási cselekményt, amely tekintetében törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megállapított kormányrendelet, nemzetközi szerződés vagy uniós jogforrás az elektronikus ügyintézést nem zárja ki.

A közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülnek az E-ügyintézési tv. szerint.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus levél (e-mail) az E-ügyintézési törvény alapján nem minősül elektronikus ügyintézési formának, az emailen előterjesztett beadvány nem joghatályos!

Elektronikusan köteles intézni az ügyeit:

a) az ügyfélként eljáró
aa) a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (kivéve az adószámmal nem rendelkező egyesületet, alapítványt),
ab) állam,
ac) önkormányzat,
ad) költségvetési szerv,
ae) ügyész,
af) jegyző,
ag) köztestület,
ah) egyéb közigazgatási hatóság, valamint
b) az ügyfél jogi képviselője.

II. Elektronikus ügyintézés a közjegyzői eljárásokban

Közjegyzői nemperes eljárás során elektronikusan is lehet intézni minden olyan ügyet és el lehet végezni minden olyan eljárási cselekményt, amely tekintetében törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megállapított kormányrendelet, nemzetközi szerződés vagy uniós jogforrás az elektronikus ügyintézést nem zárja ki.

A közjegyzői eljárások tekintetében kizárólag elektronikusan lehet:

 • a hitelbiztosítéki nyilvántartás rendszerében nyilatkozatot tenni [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 1. § (5) bek.];
 • kérnie a hagyatéki eljárásban érdekeltnek, hogy a részére szóló iratok a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre [a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv. 11. § (3) bek.];
 • a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, a fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, valamint egyéb beadványt az elektronikus iratbeadásra köteles félnek előterjeszteni a MOKK rendszerében [a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 11. § (3) bek.].

Nincs helye elektronikus eljárásnak:

 • öröklési jogi és személyállapoti tárgyú ügyleti okiratok készítése tekintetében [a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 111. § (7) bek.];
 • az Európai Unió más tagállamában közjegyzői határozat, közjegyző által jóváhagyott egyezség vagy közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése érdekében szükséges tanúsítvány, kivonat, igazolás kiállítása tekintetében [a Vht. 31/C. § (2) bekezdésében említett uniós jogforrások];
 • papíralapú okirat megőrzésére irányuló eljárásban nincs helye elektronikus ügyintézésnek különösen
  • a kérelem előterjesztése (Kjtv. 159. §),
  • a fél azonosítása (Kjtv. 122. §),
  • az okirat átvétele [Kjtv. 159. §],
  • az átvevő személyazonosságának megállapítása [Kjtv. 160. § (2) bek.],
  • az okirat kiadása [Kjtv. 160. § (2) bek.] tekintetében;
 • írásbeli magánvégrendelet letétbe vételére irányuló eljárásban (Kjtv. 161/A-161/B. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:17. §);
 • pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzésére irányuló eljárásban nincs helye elektronikus ügyintézésnek különösen:
  • a fél azonosítása (Kjtv. 122. §),
  • a pénz, értéktárgy és értékpapír átvétele (Kjtv. 162-163. §),
  • a jegyzőkönyv felvétele (Kjtv. 163. §),
  • a pénz, értéktárgy és értékpapír átvételéről adott elismervény (Kjtv. 164. §),
  • az átvevő személyazonosságának megállapítása (Kjtv. 163. §, 165. §),
  • a pénz, értéktárgy és értékpapír az okiratban szereplő másik fél vagy harmadik személy részére történő kiadása [Kjtv. 165. § (1) bek.],
  • a pénz, értéktárgy és értékpapír az átadónak történő visszaadása vagy bírósági (hatósági) letétbe helyezése [Kjtv. 165. § (1)-(2) bek.],
  • bírósági (hatósági) letétbe helyezés esetén az elismervény jegyzőkönyvhöz történő hozzáfűzése [Kjtv. 165. § (3) bek.] tekintetében.

A közjegyzői eljárások tekintetében a közjegyzőnél való személyes megjelenés szükséges:

 • a hitelbiztosítéki nyilvántartás regisztrált felhasználója azonossági nyilatkozatának hitelesítéséhez [Hbnytv. 4. § (4) bek.];
 • a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való regisztrációhoz meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként [Hbnytv. 5. § (1) bek.];
 • a hitelbiztosítéki nyilatkozat közjegyző általi rögzítéséhez [Hbnytv. 8. § (1) bek.];
 • élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtételéhez [az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. tv. (a továbbiakban: Kjnp.) 36/F. § (3) bek.];
 • bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetéséhez [Kjnp. 36/B. § (1) –(2) bek.];
 • házassági és élettársi vagyonjogi szerződésnek a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába történő bejegyzéséhez, módosításához, törléséhez, megszüntetéséhez, megszűnése tényének bejegyzéséhez [Kjnp. 36/I. § (2) bek.];
 • értékpapír vagy más okirat közjegyzői tárgyletétbe helyezéséhez [Kjnp. 36/L. § (2) bek.];
 • közjegyzői okirat készítéséhez [Kjtv. 120. § (1)-(2) bek.];
 • okirat, váltó, információhordozók a közjegyző által megőrzés céljából történő átvételéhez, visszaadásához [Kjtv. 158-161. §];
 • magánvégrendelet a közjegyző által megőrzés céljából történő átvételéhez, visszaadásához (Kjtv. 161/A-B. §);
 • pénz, értéktárgy, értékpapír a közjegyző által bizalmi őrzés céljából történő átvételéhez, illetve a másik fél vagy harmadik személy részére történő átadásához [Kjtv. 162-164. §, 165. § (1) bek.];
 • pénz- és tárgyletét elfogadása iránti kérelem előterjesztéséhez [a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet 14. § (1) bek.];
 • tárgyletét a közjegyző általi átadásához [a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet 23. § b) pont].

A közjegyzők feladatkörébe tartozó ügyek indítását elektronikusan űrlap kitöltésével lehet kezdeményezni. A beadvány vagy kérelem elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni, ebben az esetben az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát – a fél, illetve képviselője köteles a közjegyzővel – fellebbezés esetén a bírósággal is – a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a közjegyző, illetve bíróság is valamennyi iratot elektronikusan kézbesít a részére.

Az űrlapok a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF), illetve a MOKK honlapján érhetőek el.

A közjegyzővel folytatott elektronikus kommunikáció során lehetővé vált az iFORM űrlap használata is. A közjegyzői ügyekben rendszeresített iFORM űrlapok a SZÜF-ön a „Közigazgatás, jog/Kérelem benyújtása” menüpontban érhetők el közvetlenül. Itt van lehetőség az iFORM űrlapot kitölteni és a közjegyző részére beküldeni. A közjegyzővel folytatott elektronikus kommunikáció előfeltétele iFORM űrlap alkalmazása esetén az, hogy a beadványozó rendelkezzen Ügyfélkapu/Cégkapu/Hivatali Kapu regisztrációval.

A MOKK által rendszeresített űrlapok használata kötelező. A nem a MOKK által rendszeresített űrlapon előterjesztett beadvány nem joghatályos!

Az elektronikus ügyintézéshez az ügyfélnek az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével azonosítania kell magát. Ha jogszabály az elektronikus ügyintézéshez vagy az adott cselekmény érvényességéhez további követelményt határoz meg (pl. regisztráció, minősített elektronikus aláírás), az ügyfélnek ezt is teljesítenie kell.

Regisztráció szükséges:

 • a hitelbiztosítéki rendszerbe hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéhez [Hbnytv. 4. § (1)-(2) bek.];
 • a hitelbiztosítéki rendszerbe a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett személyében bekövetkezett változás bejelentéséhez [Hbnytv. 24. § (2)-(6) bek.];
 • a hitelbiztosítéki rendszerbe a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett jogutódlásával kapcsolatos jogutódi hozzáférési kérelem megtételéhez (Hbnytv. 24/A. § (1)-(10) bek.);
 • a hitelbiztosítéki rendszerbe a regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatások igénybevételéhez [a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet 16. § (1) bek.];
 • a fizetési meghagyásos eljárásban beadványnak a MOKK rendszerébe való rögzítéséhez.

Azonossági nyilatkozat szükséges:

 • a hitelbiztosítéki rendszerbe történő regisztráció érvényesítéséhez [Hbnytv. 4. § (4) bek., a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet 11. § (3) bek.].

Minősített elektronikus aláírás és minősített időbélyegző szükséges:

 • elektronikus úton beadvány benyújtásához fizetési meghagyásos eljárásban [Fmhtv. 11. § (1) bek. a) pont];
 • elektronikus irat a címzett általi átvételéhez [Hbnytv. 6/A. § (2) bek., Fmhtv. 16/A. § (3) bek];
 • hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéhez [Hbnytv. 7. § (2) bek.].

Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges:

 • közjegyzői okiratnak a fél, egyéb érdekelt vagy segédszemély általi elektronikus aláírásához [Kjtv. 111. § (4) bek. a) pont].

III. Az ügyfél jogai és kötelességei az elektronikus ügyintézés során

Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben meghatározott esetek kivételével – hatálytalan.

Az elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél – jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során – a jóhiszeműség, tisztesség és kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

Elektronikus azonosítási kötelezettség

Ha jogszabály valamely nyilatkozat tekintetében nem elektronikus ügyintézés esetében írásbeli nyilatkozatot követel meg, annak az elektronikus kapcsolattartás során alkalmazott jognyilatkozat megfelel, ha a nyilatkozattevő elektronikus azonosítása az E-ügyintézési tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik, és biztosított, hogy a kézbesített elektronikus dokumentum megegyezik a nyilatkozattevő által jóváhagyott dokumentummal.

Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége

Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papíralapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget.

Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.

Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog

Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

Elektronikus fizetés

Az ügyintézésért fizetendő díjakat, a bírságokat és a szolgáltatások ellenértékét – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – természetes személy ügyfél jogosult, gazdálkodó szervezet ügyfél pedig köteles elektronikus úton megfizetni.

Elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása előtt – az informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése kivételével – a változást a honlapján a változást megelőző 30 nappal közzéteszi. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a honlapján a módosítást követő 14 napon keresztül jelzi annak tényét, hogy a kapcsolattartás módja megváltozott.

Az elektronikus űrlap megváltozása esetén a változást előzetesen 14 nappal korábban kell közzétenni, és a változást az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek nem kell bejelenteni.

Üzemszünet, üzemzavar

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi, legalább a tevékenység megkezdése előtt 3 nappal köteles a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és elérhetőségeken tájékoztatást elhelyezni.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha önhibáján kívül – az elektronikus ügyintézést biztosító szerv hibájából vagy üzemszünet, üzemzavar miatt – nem képes az adott ügyben elektronikus ügyintézésre.

Felügyeleti vizsgálat

Az ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet az E-ügyintézési tv.-ben biztosított jogainak sérelme vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kötelezettségeinek jogát, jogos érdekét érintő elmulasztása esetén.

Adatkezelés

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az E-ügyintézési tv. informatikai együttműködéssel kapcsolatos rendelkezései nem érintik az adatvédelmi és titokvédelmi követelmények érvényesülését, tehát személyes adatok csak azon szervek, személyek részére adhatók át, amelyek ezen adatok megismerésére jogszabály alapján jogosultak.

Az archívumban lévő űrlapokat ide kattintva tekintheti meg.

Űrlapok

A) A közjegyzők hivatalos elérhetősége

A közjegyzők biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. A közjegyzőknek címzett küldeményeket a MOKK osztja szét a közjegyzők között. Ennek érdekében az egyes közjegyzőknek címzett küldemények esetében a megkeresés az „általános beadvány közjegyzőhöz” elnevezésű űrlap mellékleteként küldhető meg, avagy a megküldött elektronikus dokumentum fájlnevében szerepeltetni szükséges a címzett közjegyző székhelykódját „K00000” formátumban (tehát K + az ötszámjegyű székhelykódot).

A közjegyzők székhelykódjai ITT kereshetők, illetve érhetők el, az „összetett keresés” lehetőséget kiválasztását követően.

Az „általános beadvány közjegyzőhöz” űrlap ITT érhető el.

A hivatalos elérhetőség adatai:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

B) A területi közjegyzői kamarák hivatalos elérhetőségei

A területi közjegyzői kamarák biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. Az egyes területi közjegyzői kamaráknak címzett küldemények esetében a megkeresés az „általános beadvány területi kamarához” elnevezésű űrlap mellékleteként küldhető meg, melyen az érintett területi közjegyzői kamarát ki kell választani.

Az „általános beadvány területi kamarához” űrlap ITT érhető el.

A hivatalos elérhetőség adatai (valamennyi területi közjegyzői kamara tekintetében):

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

C) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hivatalos elérhetőségei

A MOKK-nak címzett küldemények – azok tartalmától függően – a MOKK egyes szervezeti egységeinek kézbesíthetők.

A MOKK Pénzügyi és Számviteli Irodájának feladatkörébe tartoznak

 • a MOKK-ot illető, a fizetési meghagyásos eljárás során az egyes közjegyzők vagy a bíróságok által engedélyezett költségfeljegyzési/díjfeljegyzési jog alapján feljegyzett eljárási díjaknak, azok járulékainak és a behajtásukhoz kapcsolódó költségeknek a behajtása;
 • a MOKK Levéltár által kiszámlázott díjak és költségek behajtása;
 • a fizetési meghagyásos eljárással, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésével, a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetésével, az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának vezetésével, a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítésével és az apostille-tanúsítvány, illetve közbenső hitelesítés kiállításával összefüggő, a MOKK részére fizetendő eljárási díj, eljárási költség, adatszolgáltatási díj, költségtérítés megfizetésével, valamint a túlfizetés visszatérítésével kapcsolatos ügyek;
 • számviteli bizonylatok kiállítása, számlamásolat, számlareklamációk kezelése.

A MOKK Jogi Irodájának feladatkörébe tartoznak az adatszolgáltatási, valamint az egyéb – a nem a MOKK Pénzügyi és Számviteli Iroda és MOKK Levéltár feladatkörébe tartozó – hatósági és bírósági megkeresések.

A MOKK Levéltár feladatkörébe tartozik a MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása, valamint a Végrendeletek Országos Nyilvántartásából hatósági megkeresésre való adatszolgáltatás.

A MOKK szervezeti egységeinek címzett küldemények az adott ügytípusra (a MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása iránti kérelem, díjvisszatérítés iránti kérelem) rendszeresített űrlapon, illetve az ügytípusra rendszeresített űrlap hiányában az „általános beadvány a MOKK-hoz” elnevezésű űrlap mellékleteként küldhető meg, melyen a MOKK érintett szervezeti egységét ki kell választani.

Az űrlapok ITT érhető el.

A hivatalos elérhetőség adatai (a MOKK valamennyi szervezeti egysége tekintetében):

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó alapvető kérdésekről, valamint az elektronikus ügyintézésnek a közjegyzők eljárását, a területi közjegyzői kamarákat és a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a továbbiakban: MOKK) érintő technikai kérdéseiről a Technikai Információs Csoportja nyújt tájékoztatást heti 40 órában telefonon, illetve e-mailben.

A Technikai Információs Csoport az alábbi kérdésekben tud segítséget nyújtani:

 • elektronikus és papíralapú űrlapok fellelhetősége a honlapon, azonban a Csoport nem segíthet a kitöltésben és abban sem, hogy melyik űrlapot használja az ügyfél;
 • közjegyző keresése (pl. ügyszám vagy székhelykód alapján);
 • hagyatéki ügyben csak és kizárólag az ügyfélrészére érkezett postai küldemény ragszáma alapján az eljáró közjegyző és az ügyszám megadása lehetséges.


Az alábbi ügyekben nem tud segítséget nyújtani a Technikai Információs Csoport:

 • bármilyen jogi természetű kérdésben;
 • hagyatéki ügyekben;
 • végrendelettel kapcsolatos és öröklési kérdésekben;
 • élettársi nyilatkozatok ügyében;
 • Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásához kapcsolódó ügyekben;
 • számviteli bizonylatokkal, visszautalással és egyéb pénzügyi kérdésekben;
 • közjegyzői díjszabással kapcsolatos kérdésekben.


A Technikai Információs Csoport elérhetőségei:

telefon: 06-1-231-4008
e-mail: eugyintezes@mokk.hu

A) Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

A fizetési meghagyásos eljárás intézésére szolgáló informatikai rendszert érintő üzemszünetről, üzemzavarról szóló tájékoztatókat, információkat a https://fmh.mokk.hu/#x honlapon találja.

B) Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)

A hitelbiztosítéki nyilvántartás informatikai rendszert informatikai rendszert érintő üzemszünetről, üzemzavarról szóló tájékoztatókat, információkat a https://hbny.mokk.hu/#x honlapon találja.

C) Központi rendszer, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (KEÜSZ)

A központi rendszert, az egyes SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatásokat informatikai rendszert érintő üzemszünetről, üzemzavarról szóló tájékoztatókat, információkat a http://www.nisz.hu/ honlapon találja.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content