Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 51. § (1) bekezdése, 1. § 17. pontja és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban. E-ügyintézési vhr.) 146. §-a alapján 2018. január 1-jétől informatikai együttműködésre kötelesek (a továbbiakban: együttműködő szervek) az alábbiak:

a) az államigazgatási szerv,
b) a helyi önkormányzat,
c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyző,
h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda,
i) a hegyközségek kivételével a köztestület,
j) a közüzemi szolgáltató,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany,
l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)-k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany, valamint
m) a felsőoktatási intézmények.

Az együttműködő szervek az E-ügyintézési tv. 52. § (2) bekezdése értelmében – ha ezt törvény nem zárja ki – egymással elektronikus úton tartják a kapcsolatot.

Az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás csak biztonságos elektronikus kapcsolattartás útján történhet, amely biztosítja

 • a nyilatkozattevő azonosíthatóságát,
 • a küldemény sértetlenségét,
 • a küldemény kézbesítésének igazolását és
 • a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát.

Kivételt képez ez alól:

 • ha a kézbesítéshez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt;
 • a tájékoztatás céljából történő elektronikus kapcsolattartás.

Az elektronikus kapcsolattartás biztonságos kézbesítési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó hivatali tárhely igénybevételével valósul meg [E-ügyintézési vhr. 84. § (1) bek.]. Az együttműködő szerv köteles gondoskodni arról, hogy a hivatali tárhelyre érkezett üzenetek minden munkanapon átvételre kerüljenek [E-ügyintézési vhr. 84. § (3) bek.].

Az E-ügyintézési tv. az együttműködő szervek számára az információátadás és a döntéshozatal, valamint a nyilatkozattétel tekintetében széles körű együttműködést ír elő.

Kötelező elektronikus úton megkeresni azt az együttműködő szervet, amelynél az ügy elintézéséhez vagy az adott feladat ellátásához szükséges információ rendelkezésére áll, vagy amelynek döntése, nyilatkozata szükséges [E-ügyintézési tv. 60. § (1) bek., 70. § (1) bek., 71. § (1) bek.].

Az együttműködő szerv az ügy elintézéséhez vagy a feladatának ellátásához szükséges adatokat, iratokat, nyilatkozatokat, döntéseket az ügyfél terhelése nélkül maga szerzi be a másik együttműködő szervtől.

Az együttműködéssel kapcsolatos rendelkezések nem érintik az adatvédelmi és titokvédelmi követelmények érvényesülését.

Mivel a közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) együttműködő szervnek minősülnek, 2018. január 1-től a közjegyzőknek, a területi közjegyzői kamaráknak, illetve a MOKK-nak címzett iratokat (a tájékoztatás és az olyan irat kivételével, amelyhez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt) az együttműködő szervek kötelesek elektronikusan, a közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák, illetve a MOKK hivatalos érhetőségeire kézbesíteni. Az ügyek indításához rendszeresített űrlapok ITT érhetők el.

A közjegyzők, a területi közjegyzői kamarák vagy a MOKK részére együttműködő szerv által 2018. január 1-jét követően papíralapon küldött megkeresésre is elektronikusan, a megkereső együttműködő szerv hivatali tárhelyére kerül megküldésre a válasz.

Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek megváltozásáról szóló tájékoztatás a változást megelőzően a MOKK honlapján és a személyre szabott ügyintézési felületen kerül közzétételre.

Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése alapján a MOKK információátadási szabályzatát – amelynek hatálya az E-ügyintézési tv. 67. § (1) bekezdésére és a közjegyzői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a közjegyzőkre és a területi közjegyzői kamarákra is kiterjed – a MOKK honlapján közzéteszi, amely ITT érhető el. A MOKK-nak címzett információátadási megkeresés esetén az információátadási szabályzatban foglaltak alkalmazandók.

A) A közjegyzők hivatalos elérhetősége

A közjegyzők biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. A közjegyzőknek címzett küldeményeket a MOKK osztja szét a közjegyzők között. Ennek érdekében az egyes közjegyzőknek címzett küldemények esetében a megkeresés az „általános beadvány közjegyzőhöz” elnevezésű űrlap mellékleteként küldhető meg, avagy a megküldött elektronikus dokumentum fájlnevében szerepeltetni szükséges a címzett közjegyző székhelykódját „K00000” formátumban (tehát K + az ötszámjegyű székhelykódot).

A közjegyzők székhelykódjai ITT kereshetők, illetve érhetők el, az „összetett keresés” lehetőséget kiválasztását követően.

Az „általános beadvány közjegyzőhöz” űrlap ITT érhető el.

A hivatalos elérhetőség adatai:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

B) A területi közjegyzői kamarák hivatalos elérhetőségei

A területi közjegyzői kamarák biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. Az egyes területi közjegyzői kamaráknak címzett küldemények esetében a megkeresés az „általános beadvány területi kamarához” elnevezésű űrlap mellékleteként küldhető meg, melyen az érintett területi közjegyzői kamarát ki kell választani.

Az „általános beadvány területi kamarához” űrlap ITT érhető el.

A hivatalos elérhetőség adatai (valamennyi területi közjegyzői kamara tekintetében):

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

C) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hivatalos elérhetőségei

A MOKK-nak címzett küldemények – azok tartalmától függően – a MOKK egyes szervezeti egységeinek kézbesíthetők.

A MOKK Gazdasági Irodájának feladatkörébe tartoznak

 • a MOKK-ot illető, a fizetési meghagyásos eljárás során az egyes közjegyzők vagy a bíróságok által engedélyezett költségfeljegyzési/díjfeljegyzési jog alapján feljegyzett eljárási díjaknak, azok járulékainak és a behajtásukhoz kapcsolódó költségeknek a behajtása;
 • a MOKK Levéltár által kiszámlázott díjak és költségek behajtása;
 • a fizetési meghagyásos eljárással, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésével, a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetésével, az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának vezetésével, a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítésével és az apostille-tanúsítvány, illetve közbenső hitelesítés kiállításával összefüggő, a MOKK részére fizetendő eljárási díj, eljárási költség, adatszolgáltatási díj, költségtérítés megfizetésével, valamint a túlfizetés visszatérítésével kapcsolatos ügyek;
 • számviteli bizonylatok kiállítása, számlamásolat, számlareklamációk kezelése.

A MOKK Jogi Irodájának feladatkörébe tartoznak az adatszolgáltatási, valamint az egyéb – a nem a MOKK Gazdasági Iroda és MOKK Levéltár feladatkörébe tartozó – hatósági és bírósági megkeresések.

A MOKK Levéltár feladatkörébe tartozik a MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása, valamint a Végrendeletek Országos Nyilvántartásából hatósági megkeresésre való adatszolgáltatás.

A MOKK szervezeti egységeinek címzett küldemények az adott ügytípusra (a MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása iránti kérelem, díjvisszatérítés iránti kérelem) rendszeresített űrlapon, illetve az ügytípusra rendszeresített űrlap hiányában az „általános beadvány a MOKK-hoz” elnevezésű űrlap mellékleteként küldhető meg, melyen a MOKK érintett szervezeti egységét ki kell választani.

Az űrlapok ITT érhető el.

A hivatalos elérhetőség adatai (a MOKK valamennyi szervezeti egysége tekintetében):

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

I. Adatszolgáltatás a MOKK által működtetett nyilvántartásokból
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által működtetett nyilvántartások, informatikai rendszerek a következők:

A VONY-ból bíróság, közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, más hatóság a rá vonatkozó eljárásjogi szabályok alapján, megkeresés, illetve jogsegély keretében igényelhet adatot. Az adatszolgáltatás díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Levéltár teljesíti. A megkeresést a MOKK Levéltár hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

Az ÉNYNY-ből az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.) 36/G. § (3) bekezdése alapján annak a közigazgatási hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szervnek továbbítható adat, amely minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatás szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet 16. §-a alapján az országos kamara által végzett, az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás ellenértéke

a) élettársi kapcsolatonként,
b) ha pedig valamely személynek az élettársi nyilvántartásban rögzített adatainak szolgáltatására irányul, úgy személyenként 2000 Ft.

Az adatszolgáltatási díjat a MOKK részére – az annak kezelésére és nyilvántartására elkülönített – 10918001-00000007-15030161 számú fizetési számlájára kell megfizetni. Az adatszolgáltatási díj megfizetését az adatigénylés iránti kérelem és megkeresés előterjesztésekor kell igazolni. A bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy annak másolatát a kérelemhez, megkereséshez mellékelni kell.

Az adatszolgáltatás a következő hatóságok részére jogszabályban meghatározott feladataik teljesítésével összefüggésben díjmentes:

 • büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
 • a nemzetbiztonsági szolgálat,
 • az apaság vélelme fennállásának megállapítása érdekében eljáró anyakönyvvezető,
 • a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

A HÉVSZNY adatairól a Kjnp. 36/K. § (2) bekezdése szerint közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv az országos kamarától adatot igényelhet. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló eljárás tárgyát és ügyszámát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha a büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyész és nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a törvényben titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv adatigénylése azt – bűnüldözési, bűnmegelőzési vagy nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifejezetten tartalmazza, a MOKK nem tájékoztathatja az érintettet az adattovábbításról [Kjnp. 36/K. § (7) bek.]. A Kjnp. 36/K. § szerinti adatszolgáltatás díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

A ZONY és a gkZONY adatai a HBNY internetes felületén (https://hbny.mokk.hu/) keresztül érhetők el [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 27. § (1) bek.]. A HBNY internetes felületén a zálogkötelezett személye szerint nyilvántartott adatok lekérdezésére van lehetőség. A lekérdezés díjmentes.

A Hbnytv. 26. §-a szerint a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő (azaz az internetes felületen nem kereshető) adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) a MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot igényelhet. Az adatigénylés feltétele, hogy az adatigénylő az igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. A hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként nem férhet hozzá. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha az adatigénylés nem felel meg a Hbnytv. 26. § (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés teljesítését elutasítja. Az adatigénylés díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

A ZONY és a gkZONY adatai a HBNY internetes felületén (https://hbny.mokk.hu/) keresztül érhetők el [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 27. § (1) bek.]. A HBNY internetes felületén a zálogkötelezett személye szerint nyilvántartott adatok lekérdezésére van lehetőség. A lekérdezés díjmentes.

A Hbnytv. 26. §-a szerint a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő (azaz az internetes felületen nem kereshető) adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) a MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot igényelhet. Az adatigénylés feltétele, hogy az adatigénylő az igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. A hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként nem férhet hozzá. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha az adatigénylés nem felel meg a Hbnytv. 26. § (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés teljesítését elutasítja. Az adatigénylés díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

A ZONY és a gkZONY adatai a HBNY internetes felületén (https://hbny.mokk.hu/) keresztül érhetők el [a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 27. § (1) bek.]. A HBNY internetes felületén a zálogkötelezett személye szerint nyilvántartott adatok lekérdezésére van lehetőség. A lekérdezés díjmentes.

A Hbnytv. 26. §-a szerint a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő (azaz az internetes felületen nem kereshető) adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) a MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot igényelhet. Az adatigénylés feltétele, hogy az adatigénylő az igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. A hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként nem férhet hozzá. Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK számára rendelkezésre kell bocsátani. Ha az adatigénylés nem felel meg a Hbnytv. 26. § (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés teljesítését elutasítja. Az adatigénylés díjmentes.

Az adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 56. §-a szerint a fizetési meghagyásos eljárásban keletkezett papíralapú vagy elektronikus iratok adattartama, valamint az egyes eljárási cselekmények megtételének ténye az FMH rendszerbe kerül bevitelre, illetve rögzítésre. Az FMH rendszerben rögzített adatokat a közjegyző és a MOKK kezeli. Az FMH rendszere biztosítja, hogy az adott ügyben keletkezett és az FMH rendszerben kezelt adatokat csak az ismerhesse meg, akinek az eljárás irataiba való betekintést törvény biztosítja. Az iratokba való betekintés iránti kérelmet szóban és elektronikus úton lehet előterjeszteni; a szóbeli kérelmet a közjegyző akkor is teljesítheti, ha nem ő jár el. A MOKK az FMH rendszerben kezelt iratokról az irat címzettjének és törvény alapján iratbetekintésre jogosultnak hiteles kiadmányt adhat.

A MOKK-nak címzett adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

II. A MOKK által teljesített egyéb adatszolgáltatás
A fentieken kívüli egyéb, a MOKK-nak címzett adatszolgáltatás iránti megkeresést a MOKK Jogi Irodája teljesíti. A megkeresést a MOKK Jogi Iroda hivatalos elérhetőségére kell küldeni:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

Információátadási szabályzat
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content