Az e-Ügyintézési törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

A Közjegyzői Levéltárban kezelt, illetve őrzött okiratokról és iratokról a levéltár vezetője illetve a levéltáros kérelemre vagy hivatalos megkeresésre hiteles vagy egyszerű másolatot, kivonatot, bizonyítványt állíthat ki, illetve engedélyezheti az iratokba való betekintést. A hiteles másolat kiadása a kérelmező akaratának megfelelően történhet papír alapon, vagy akár elektronikusan is, a levéltáros minősített elektronikus aláírásával ellátva.

A levéltár a kérelemnek vagy megkeresésnek csak abban az esetben tud eleget tenni, ha a kérelmező/megkereső az átiraton feltünteti hivatali ügyszámát vagy hivatkozási számát, továbbá a kért okirat/irat beazonosíthatósága érdekében megjelöli az okiratot/iratot készítő közjegyző nevét, az okirat/irat ügyszámát, az ügyfél vagy örökhagyó nevét, illetve ezek hiányában minden egyéb olyan információt, ami az okirattal/irattal kapcsolatban megfelelő keresési támpontot nyújthat.
A 2009. január 1. napját megelőzően iktatott hagyatéki és egyéb nemperes ügyek iratait, továbbá az 1992. január 1. napja előtt készült közjegyzői okiratokat nem a Közjegyzői Levéltár kezeli! Ezen iratok fellelhetőségére vonatkozó tájékoztató Táblázat letölthető itt.

Kérjük, hogy amennyiben a személyes ügyintézés mellett dönt, a várakozás vagy többszöri utazgatás elkerülése végett az A MOKK Közjegyzői Levéltár feladata, hatásköre és illetékessége menüpontban feltüntetett telefonszámokon előzetesen egyeztessen időpontot az illetékes területi levéltárral!

a) A közjegyzői okiratok és a letétek
A Közjegyzői Levéltárban őrzött okiratokról csak az okiratban félként szereplő személy, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére adható ki hiteles vagy egyszerű másolat, illetve engedélyezhető az okiratba való betekintés.
Egyéb személy számára másolat kiadása, illetve betekintés engedélyezése csak akkor lehetséges, ha a jogosult személy hozzájárulását adta, illetve ennek hiányában a kérelmező igazolja, hogy a másolat kiadásához jogi érdeke fűződik.

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező által kiállított, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (pl. két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) meghatalmazást is.
A kérelemben fel kell tüntetni a másolat kiadásához való jogosultságot, és csatolni kell az azt igazoló dokumentumokat.

Végintézkedést tartalmazó közjegyzői okiratról az örökhagyó életében csak az örökhagyó részére, vagy a kifejezetten erre a célra adott, közjegyzői okiratba foglalt vagy közjegyzői névaláírás-hitelesítéssel ellátott meghatalmazásban megjelölt meghatalmazottja részére adható ki másolat.
A kihirdetett végintézkedést tartalmazó közjegyzői okiratról abban az esetben adható ki hiteles másolat, ha az ügyfél a másolat kiadásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti (pl. öröklési per indításához).
Hagyatéki eljárásban történő kihirdetés céljából a levéltár a közokiratba foglalt végintézkedés kettő darab hiteles másolatát küldi meg az eljáró közjegyzőnek, aki a végintézkedés kihirdetését követően a hiteles másolatok közül egy példányt kihirdetési záradékkal ellátva visszaküld a levéltár részére.
A levéltárban őrzött, letétbe helyezett magánvégrendeleteket illetve egyéb okiratletéteket a levéltár nem adhatja ki közvetlenül a letétbe helyező ügyfél vagy meghatalmazottja részére. Az ilyen irányú kérelem az ügyfélhez legközelebb található bármely közjegyzőnél előterjeszthető, aki a letét megküldése iránt megkeresi a levéltárat. A levéltár a letétet a megkereső közjegyzőnek küldi meg, aki a letétet az ügyfélnek vagy meghatalmazottjának személyesen, jegyzőkönyvvel visszaadja. Ha a végrendelkezőt meghatalmazott képviseli, a meghatalmazásnak kifejezetten erre a célra adott, közjegyzői okiratba foglalt vagy közjegyzői névaláírás-hitelesítéssel ellátott meghatalmazásnak kell lennie.

A közjegyzői okiratok eredeti példánya a levéltárból kizárólag a bíróságnak és a területi kamara elnökségének adható ki. A területi kamara megkeresése alapján – kijavítás céljából – a levéltár az eredeti okiratot közvetlenül is megküldheti a készítő vagy utód közjegyzőnek, illetve a tartós helyettesnek.

b) A hagyatéki és egyéb nemperes ügyek iratai
A Közjegyzői Levéltár a közjegyzői nemperes ügyben félként szereplő személynek és képviselőjének adhat felvilágosítást, vagy teheti lehetővé az iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését (a továbbiakban: felvilágosítás). A nemperes eljárásban részt nem vett személy részére a levéltáros engedélyezi a felvilágosítást, ha azt a jogszabály lehetővé teszi, vagy ahhoz valamennyi érintett hozzájárult.
A Közjegyzői Levéltár a felvilágosításra való jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg.
A felvilágosítást kérő személy azonosságát személyazonosító igazolvánnyal – ügyész, ügyvéd, jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi igazolvánnyal (a foglalkoztatását igazoló okirattal) – kell igazolni. Az ügyvédi irodával (ügyvéddel) munkaviszonyban álló dolgozó akkor jogosult a felvilágosításra, ha az ügyvédi iroda (ügyvéd) képviseleti jogosultsága az ügy irataiból kitűnik, és a munkaviszonyát igazolja.

c) A kérelem benyújtása és elbírálása
A kérelmet a levéltárnál vagy bármely közjegyzőnél személyesen vagy képviselő útján lehet előterjeszteni.

Ha a kérelmet a közjegyzőnél terjesztik elő, a közjegyző a kérelmet továbbítja a levéltárnak.
A levéltár és a közjegyző köteles a kérelmező vagy képviselő személyazonosságát ellenőrizni. Amennyiben a kérelmező az irat postai úton történő megküldését választja, a közjegyző a személyazonosság ellenőrzése igazolásául a MOKK által rendszeresített és a honlapján közzétett Űrlapok közül az illetékes területi levéltárra vonatkozó példányt tölti ki térítésmentesen, és azt továbbítja a Levéltár felé.
A kérelem teljesítése olyan módon is kérhető, hogy a kiállított okiratmásolatot a levéltár a közjegyzőnek küldje meg, aki gondoskodik az iratnak a kérelmező részére történő átadásáról, vagy a másolatot az ügyfél kérelmének megfelelően az előtte indult hivatalos eljárásban használja fel.

A kérelmet a levéltáros megvizsgálja, és az érintett közjegyzői okirat vagy irat tartalma, továbbá a közjegyzői titoktartásra vonatkozó rendelkezések, és a közjegyzői iratok kezeléséről szóló jogszabályok alapján 8 napon belül dönt a kérelem teljesíthetőségéről vagy elutasításáról.

A levéltáros köteles tájékoztatni a kérelmezőt a kérelme hiányosságainak pótlásához szükséges intézkedésekről és a pótlás módjáról is.

A levéltáros a kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelem közjegyzői okiratra vonatkozik, és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 151-152. §-ai alapján a kérelmező részére az okiratról hiteles másolat nem adható ki,
b) a kérelem közjegyzői nemperes iratra vonatkozik, és az ügyben a kérelmező vagy képviselője nem rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott irat-betekintési joggal,
c) a kérelmező a hiánypótlást tájékoztatás ellenére nem teljesíti.

Ha a levéltáros a kérelmet elutasította, a kérelmező a döntés ellen annak kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet a MOKK elnökénél, aki arról 8 napon belül döntést hoz.

d) A Közjegyzői Levéltár eljárásáért fizetendő díjak

A Közjegyzői Levéltárban kezelt okiratokról és iratokról készített hiteles másolat, kivonat és bizonyítvány díja, az iratbetekintési jogosultság vizsgálata a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet alapján kerül felszámításra:

A levéltári eljárás előkészítésének és lefolytatásának díja 7700,-Ft/óra a rendelet 12. §., 13. § és 18. § (1) bekezdése alapján. A rendelet 6. § bb) pontja szerint a munkadíjnak a kétszeresét kell felszámítani, ha az ügy különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű.
A rendelet 33. § (1) és (7) bekezdése alapján a hiteles másolat elkészítésének díja oldalanként 1200,- Ft. Az egyszerű (nem hiteles) másolatok elkészítésének díja a rendelet 33. § (7) bekezdésére és 17. § (1) bekezdésére figyelemmel oldalanként 150,- Ft, ha pedig az oldal tartalma kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll vagy idegen nyelvű, oldalanként 300,- Ft. A Levéltár a rendelet alapján az elektronikus és a postai ügyintézés esetén is a készkiadások körében 1850,-Ft kézbesítési díjat számol fel.

A fenti díjak személyes átvétel esetén a Közjegyzői Levéltárban, készpénzben vagy bankkártyával előre fizetendők. Postai vagy elektronikus  kézbesítésnél a Levéltár 2024. június 01. napjától díjbekérőt küld  az ügyfélnek, melynek  kiegyenlítése után kerül sor az iratok megküldésére.

Közjegyzők részére díjmentes a másolatkiadás, amennyiben az okiratot/iratot saját felhasználásra, hivatalból indult eljáráshoz kérik (pl. hagyatéki eljárás esetén). Az ügyfelek kérelme alapján, a közjegyző továbbításával benyújtott kérelemben foglalt hiteles másolatot, kivonatot vagy bizonyítványt a levéltár a közjegyző vagy az ügyfél részére kiszámlázza. (A kérelem közjegyző általi továbbításáról lásd a fenti c) pontot.)

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HATÁRIDŐN BELÜL A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK NEM TESZ ELEGET, ÚGY A KÉRELEM KAPCSÁN KELETKEZETT ÜGYET LEZÁRTNAK TEKINTJÜK. EZT KÖVETŐEN CSAK ÚJABB KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE UTÁN, ÚJ ELJÁRÁS KERETÉBEN TUD A KÉRT DOKUMENTUMOKHOZ HOZZÁJUTNI. A HATÁRIDŐN TÚLI FIZETÉST A MOKK A BANKI KÖLTSÉG LEVONÁSÁT KÖVETŐEN AUTOMATIKUSAN VISSZAUTALJA AZ ÜGYFÉLNEK!

Az e-Ügyintézési törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

a) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény hatályos rendelkezései alapján – megfelelve a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szabályainak is – a Közjegyzői Levéltár őrzi és kezeli:

 • az 1992. január 1-jén, illetve ezt követően hivatalba lépett közjegyző közjegyzői okiratait, nyilvántartásait és hivatali bélyegzőjét, ha a közjegyző szolgálata megszűnt vagy áthelyezték;
 • a 2009. január 1-jét követően érkezett, jogerősen befejezett, nem e törvényben szabályozott közjegyzői nemperes eljárásban keletkezett, további intézkedést nem igénylő iratokat az érkezésüket követő öt év elteltével; (A 2009. január 1. napját megelőzően érkezett hagyatéki és egyéb nemperes ügyek iratait, továbbá az 1992. január 1. napja előtt készült közjegyzői okiratokat NEM a Közjegyzői Levéltár kezeli! Ezen iratok fellelhetőségére vonatkozó tájékoztató Táblázat letölthető itt.)
 • az elektronikus úton vezetett levéltárban elhelyezett, 2004. július 1-ét követően létrejött okiratok eredeti példányait, ha elkészítésük óta öt év eltelt;
 • az 1992. január 1. napja és 2004. június 30. napja között készült papír alapú okiratok eredeti példányait;
 • a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a területi kamarák maradandó értékű iratait.

b) A Közjegyzői Levéltár vezetője másolatot, illetve bizonyítványt ad ki az elektronikus levéltárban elhelyezett okiratról.

c) A Közjegyzői Levéltár által kezelt okiratokról a levéltáros hiteles vagy egyszerű másolatot, kivonatot, bizonyítványt, értesítést adhat ki, az arra jogosult részére átadhatja az őrizetben levő okiratot és engedélyezheti az iratokba való betekintést. A Közjegyzői Levéltár által kezelt nemperes ügyekben keletkezett iratokról a levéltáros a közjegyzőkre vonatkozó ügyviteli szabályok szerint adhat ki hiteles vagy egyszerű másolatot, és engedélyezheti az iratokba való betekintést. A hiteles másolat kiadása történhet papír alapon, vagy akár elektronikusan is: a levéltáros minősített elektronikus aláírásával ellátva.

d) a MOKK szervezeti egységeként a Közjegyzői Levéltár kezeli és szakmailag felügyeli a Végrendeletek Országos Nyilvántartását.

Az e-Ügyintézési törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

A. Illetékesség
A MOKK Közjegyzői Levéltár területi levéltárainak illetékessége a területi közjegyzői kamarák illetékességéhez igazodik (Közjegyzői Kamarák). Az egyes közjegyzői székhelyek területi besorolását a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet melléklete tartalmazza.

A területi levéltár kezeli
a) az érintett területi kamara illetékességi területén működő vagy működött közjegyzők levéltári anyagait,
b) az érintett területi kamara levéltári anyagait.

A MOKK levéltári anyagait a Közjegyzői Levéltár 1 – Budapest kezeli.
Kérjük, hogy amennyiben a személyes ügyintézés mellett dönt, a várakozás vagy többszöri utazgatás elkerülése végett az alábbi telefonszámokon előzetesen egyeztessen időpontot az illetékes területi levéltárral!

B. A Közjegyzői Levéltár elérhetőségei

A 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézés esetén a MOKK Levéltára hivatalos elérhetőségének adatai:

 • hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
 • rövid név: MOKKIT
 • KRID: 342479118
 • bankszámlaszám: 10918001-00000007-15030147

Cím: 1041 Budapest, Mády L. u. 4.
1325 Budapest, Pf.:89
Tel: 06/1-231-0952
Fax: 06/1-231-0951
E-mail: leveltar@kamara.mokk.hu
Levéltárosok:
Dobosné dr. Bogár Orsolya
dr. Nagy Zsófia Katalin
dr. Urbán Katalin Erika
Főlevéltáros: dr. Varga Krisztina
E-mail: varga.krisztina@kamara.mokk.hu

Cím: 9027 Győr, Fehérvári út 75.
Tel: 06/96-509-330
Fax: 06/96-509-339
E-mail: leveltar2@kamara.mokk.hu
Levéltáros: dr. Matkovicsné dr. Babiczky Csilla

Cím: 4030 Debrecen, Vikár Béla u. 4/B.
4013 Debrecen, Pf.: 28.
Tel.: 06/52-814-650
Fax: 06/52-814-659
E-mail: leveltar3@kamara.mokk.hu
Levéltáros: dr. Erdős Mónika

Cím: 7627 Pécs, Vadász u. 83/4.
Tel: 06/72-512-400
Fax: 06/72-512-409
E-mail: leveltar4@kamara.mokk.hu
Levéltáros: dr. Horváth Boglárka

Cím: 5000 Szolnok, Mártírok útja 30.
Tel.: 06/56-520-010
Fax: 06/56-520-019
E-mail: leveltar5@kamara.mokk.hu
Levéltáros: dr. Osztrogonácz Judit

C. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás rendje minden területi levéltárban:
Hétfő – Csütörtök: 9.00-16.30 óráig
Péntek: 9.00-14.00 óráig

Kérjük, hogy amennyiben a személyes ügyintézés mellett dönt, a várakozás vagy többszöri utazgatás elkerülése végett a fenti telefonszámokon előzetesen egyeztessen időpontot az illetékes területi levéltárral!

Mády lajos utcai épület ügyfélfogadási rendje:
személyes megjelenésére kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján van lehetőség,
az alábbi időpontokban:
Hétfő- Csütörtök 9:00-15:00- ig
Péntek: 9:00-14:00

Telefonos ügyfélfogadás
irodai részlegünk fogadja az ügyfelek telefonos hívását
(Telefonszám: 06-1- 231-09- 52) az alábbi időpontokban:
Hétfő- Csütörtök 9:00-16:30- ig
Péntek: 9:00-14:00

Kérjük szíves megértésüket!

Űrlapok

A tájékoztatónk hamarosan frissül. Addig is javasoljuk, hogy látogasson el az ARERT tájékoztató oldalára: http://www.arert.eu/?lang=en

A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY) az okiratba foglalt, és a letétbe helyezett végintézkedések adatainak központi, elektronikus nyilvántartása, melyre vonatkozó szabályokat a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet tartalmazza. A nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, a kamara szervezetén belül a VONY kezelése, szakmai felügyelete a Közjegyzői Levéltár feladata.

A nyilvántartásba bejegyzendő végintézkedésnek kell tekinteni:

 • a végrendeletet, annak módosítását, visszavonását vagy visszavételét,
 • az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást, valamint ezek módosítását, megszüntetését vagy felbontását.

A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be

 • az általa készített, végintézkedést tartalmazó közokirat keltét és ügyszámát,
 • a nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét és a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát, vagy
 • a nála borítékba zárva letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letételének időpontját és a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát.

A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be továbbá

 • az általa készített vagy letétbe vett végintézkedéshez kapcsolódó új végintézkedés készítésének vagy letétbe vételének tényét,
 • a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés kihirdetésének időpontját, vagy
 • a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés felhasználásával lefolytatott hagyatéki eljárás ügyszámát és jogerős befejezésének időpontját.

A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére

 • a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,
 • a nyilvántartás-vezetési feladatok elmulasztása esetén a területi kamara által a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 170. §- a alapján a hiányosság pótlására kijelölt közjegyző
 • a bejegyzést végző közjegyző jogosult.

Ügyvéd, és a magyar konzuli tisztviselő által készített végintézkedés, valamint a végintézkedés Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában történő letétbe helyezésének ténye a végintézkedő írásbeli hozzájárulásával jegyezhető be a VONY-ba.

A végintézkedés adatait a Magyar Ügyvédi Kamara, továbbá a magyar konzuli tisztviselő elektronikus úton küldi meg az országos kamara (MOKK) részére.

A megküldött adatokat a beérkezésüket követő 72 órán belül az országos kamara bejegyzi a nyilvántartásba, amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére elektronikus úton igazolást küld.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content