Az e-Ügyintézési törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, valamint érzelmi és gazdasági közösségben (életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Bejegyzett élettársi kapcsolat tehát csak azonos neműek között állhat fenn, s az ilyen kapcsolat a törvényben meghatározott – a házassághoz hasonló – jogkövetkezményekkel jár. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába bejegyzett élettársi kapcsolatnak nincsenek a házassághoz hasonló jogkövetkezményei, s ilyen élettársi kapcsolatban mind azonos, mind különnemű párok élhetnek.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az erről szóló nyilatkozata az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szerepel. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását törvényi felhatalmazás alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, és a közjegyzők vezetik.

Jogos igényként merülhet fel az élettársi kapcsolatban élők között, hogy a később felmerülő körülmények megváltozására gondolva élettársi kapcsolatuk fennállásáról nyilatkozatot tehessenek.

Az élettársi nyilatkozat megtételének a lehetőségével az állam biztosítja az élettársi kapcsolatban élőknek, hogy közjegyző előtt a kapcsolatuk fennállásáról közösen nyilatkozatot tehessenek, ami az élettársi kapcsolat fennállását – az ellenkező bizonyításáig – közhitelesen tanúsítja.

Amennyiben az élettársi kapcsolat már nem áll fenn, elég az egyik félnek nyilatkoznia erről a közjegyző előtt, és az egyoldalú kérelme alapján kérni az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat bejegyzését.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzés jelentősen megkönnyíti az élettársi kapcsolat bizonyítását. Ennek például azért lehet jelentősége, ugyanis az élettárs nem törvényes örökös, így valamelyik élettárs váratlan halála esetén – végrendelet hiányában – a túlélő élettárs nem örököl. Mindezek alapján egy tartós élettársi kapcsolat esetén is abba a helyzetbe kerülhet a túlélő élettárs, hogy a törvényes örökösökkel szemben kénytelen bizonyítani az élettársi kapcsolat fennállását és az ezzel kapcsolatos vagyoni igényei megalapozottságát (pl.: közösen szerzett ingatlanra vonatkozó tulajdonrész, bankszámla-követelés stb.).

Az élettársi nyilatkozat nyilvántartásba való felvételére irányuló eljárás a nagykorú élettársak közös kérelmére indul. Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. Közös kérelem esetén a közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.

A közjegyző előtt a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek.

A nyilatkozat tényét a közjegyző bejegyzi a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett informatikai adatbázisba, amely bejegyzés létrehoz egy megdönthető vélelmet. A közjegyző az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésről végzést hoz, melynek ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős ítéletének. Az eljárásban bizonyításnak helye nincs.

A Nyilvántartás kizárólag a bejegyzés napjától kezdődően fogja bizonyítani az élettársi kapcsolat fennállását, visszamenőleges hatályú nyilatkozat megtételére nincsen lehetőség. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása az adatokat az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének időpontjától számított 100 évig tartalmazza.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

Az élettársi kapcsolat megszakadása esetén bármelyik fél egyoldalú nyilatkozattal kérelmezheti a közjegyzőtől azon nyilatkozat nyilvántartásba vételét, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel. Ha a közjegyző csak az egyik élettárs nyilatkozata alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti.

A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a nyilvántartásban szereplő személy számára a nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve az élettársi nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy az élettársi nyilvántartásban nem szerepel.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content