Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére lejárt pénzkövetelése érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben.

Az eljárást elsősorban az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Eufmhr.) szabályozza, az olyan eljárási kérdésekben pedig, amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (Fmhtv.) és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (Pp.) – kell alkalmazni.

Magyarországon az eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre. A kérelem bármelyik közjegyzőhöz benyújtható.

A kérelmet a közjegyzőhöz az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett személy az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon, elektronikusan, az „Általános beadvány” űrlaphoz mellékelve, más személy papír alapon írásban terjesztheti elő.

Az Eufmhr. tárgyi hatálya a határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekből eredő, lejárt pénzkövetelésekre terjed ki. Nem tartoznak az Eufmhr. hatálya alá – többek között – a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint – néhány kivételtől eltekintve – a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések. A magyar fizetési meghagyásos eljárástól eltérően az Eufmhr. hatálya alá tartozó követelések értékhatárra való tekintet nélkül érvényesíthetők.

Az eljárás alkalmazásában az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság (Magyarországon a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Dániában nem indítható európai fizetési meghagyásos eljárás.

Magyarországon európai fizetési meghagyásos eljárás az alábbiak szerint indítható:

JogosultKötelezettEeurópai fizetési meghagyásos eljárás Magyarországon
magyarmagyarnem indítható
3. állambelimagyarnem indítható (de Magyarországon kívüli EU-tagállamban igen!)
EU-smagyarindítható
magyarEU-sindítható
EU-sEU-sindítható
3. állambeliEU-sindítható
EU-s3. állambeliindítható
magyar3. állambelinem indítható (de Magyarországon kívüli EU-tagállamban igen!)
3. állambeli3. állambelinem indítható

A joghatósági szabályokat elsősorban az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg, de alkalmazandó a 4/2009/EK tanácsi rendelet, nemzetközi megállapodások, illetve az eljáró bíróság nemzeti joga is (ha a kötelezett harmadik állambeli). Ha a jogosult fogyasztó kötelezettel szemben fogyasztói szerződésből eredő igényt érvényesít, a joghatóságot az Eufmhr. 6. cikk (2) bekezdésének kizárólagos joghatósági okot megállapító szabálya rendezi, amely értelmében kizárólag a fogyasztó kötelezett lakóhelye szerinti tagállam bíróságainak van joghatósága az eljárás lefolytatására.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás kérelemre indul. A kérelmet az Eufmhr. mellékletében található „A” formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető, és elérhető az e-justice portálon: https://e-justice.europa.eu/156/HU/european_payment_order_forms

A kérelmet azon bíróság (Magyarországon a közjegyző) által elfogadott nyelven vagy nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyhez a jogosult a kérelmet benyújtja. Magyar közjegyzőhöz történő benyújtás esetén magyar nyelven kell kitölteni a formanyomtatványt, emellett azonban a kötelezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltött kérelem benyújtása is indokolt, mivel a kérelem másolatát a közjegyzőnek meg kell küldenie a kötelezett részére (a formanyomtatvány fordítása elvégezhető az e-justice portálon). A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

A kérelem elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek.

Amennyiben a kérelem alaki vizsgálata nem elutasítással végződik, a közjegyző az Eufmhr. mellékletében található „E” formanyomtatvány alkalmazásával a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást, amelyhez – a kézbesítés során – mellékeli a kérelmet tartalmazó formanyomtatvány másolatát is.

Az európai fizetési meghagyás kézbesítése belföldön az Fmhtv. és a Pp. alapján történik, más tagállamba pedig az 2020/1784/EU rendelet alapján.

Ha a kötelezett ellentmondással él, az eljárás perré alakul – magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt.

Ha a kötelezett nem mond ellent, akkor az európai fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, amit a közjegyző a „G” formanyomtatvány kiállításával állapít meg.

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, ahol a kötelezettnek végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben az elrendelést kérik.

Ha a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított „G” formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (kivéve Dániát – lásd alább) közvetlenül – azaz az európai fizetési meghagyás adott tagállamban történő végrehajthatóvá nyilvánítása nélkül – lehet kérni a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, bíróságtól.

A végrehajtás más államban az alábbiak szerint lehetséges:

államA végrehajtásJogszabályi alap
más EU-tagállam (kivéve Dánia)közvetlenül kérhetőEufmhr. 19. cikk
Dánia, 2015. január 10. előtt indult eljárásexequatur eljárás lefolytatása után kérhető44/2001/EK rendelet
Dánia, 2015. január 10. után indult eljárásközvetlenül kérhető1215/2012/EU rendelet
Izland, Norvégia, Svájcexequatur eljárás lefolytatása után kérhetőLuganói Egyezmény
minden más harmadik államelismerés és exequatur eljárás lefolytatása után kérhetőnemzetközi egyezmény, illetve az adott harmadik állam joga

A magyar közjegyző által kibocsátott olyan európai fizetési meghagyás, amelynek kibocsátása iránti kérelem 2020. december 31. előtt került benyújtásra a közjegyzőhöz, az Egyesült Királyságban ugyanúgy – azaz exequatur nélkül – hajtható végre, mintha az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama lenne. A 2021. január 1. után indult európai fizetési meghagyásos eljárásban kibocsátott fizetési meghagyás végrehajtását illetően ugyanakkor az Egyesült Királyságot harmadik államnak kell tekinteni, ezért a meghagyás tekintetében le kell folytatni az elismerési és végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást az Egyesült Királyságban.

Ha a Magyarországon kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon kérik a végrehajtást, arra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt kell alkalmazni, és a végrehajtást az európai fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző rendeli el végrehajtási lappal.

Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni a jogosult. Mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 8.000 forint, illetve annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint. Az eljárási díjról további információt A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content