A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY) az okiratba foglalt és a letétbe helyezett végintézkedések adatainak központi, elektronikus nyilvántartása, melyre vonatkozó szabályokat a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet tartalmazza. A nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. A közjegyző a nyilvántartásba jogszabály alapján az ügyfelek tájékoztatása mellett, de akaratuk ellenére is köteles bejegyezni az általa készített végintézkedést (végrendeletet, az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást), a nála nyílt vagy zárt letétbe helyezett végrendeletet és azok módosítását, visszavonását vagy visszavételét.

Ügyvéd, és a magyar konzuli tisztviselő által készített végintézkedés, valamint a végintézkedés Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában történő letétbe helyezésének ténye a végintézkedő írásbeli hozzájárulásával jegyezhető be a VONY-ba.

A végintézkedés adatait a Magyar Ügyvédi Kamara, továbbá a magyar konzuli tisztviselő elektronikus úton küldi meg az országos kamara (MOKK) részére.

A megküldött adatokat a beérkezésüket követő 72 órán belül az országos kamara bejegyzi a nyilvántartásba, amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére elektronikus úton igazolást küld.

Magyarországon minden hagyatéki eljárás lefolytatása közjegyzői hatáskörbe tartozik. Az eljáró, illetékes közjegyző a hagyatéki ügyirat iktatásával egyidejűleg köteles lekérdezni a rendszert, hogy az örökhagyónak van-e a nyilvántartásba felvett végintézkedése. Pozitív válasz esetén megkeresi az azt őrző közjegyzőt, ügyvédet, hogy a végintézkedés egy példányát a hagyatéki irathoz csatolja.

A végintézkedés bejegyzése és lekérdezése díjmentes.

Végrendeleti Nyilvántartások Európai Hálózatának Egyesülete

Az ARERT, a Végrendeleti Nyilvántartások Európai Hálózatának Egyesülete (ARERT/ENRWA-Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires/European Network of Registers of Wills Association) célja: a határon átnyúló öröklési ügyekben, az örökhagyó által hagyott végrendeletek fellelhetőségének biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében azon országok, melyekben központi végrendeleti nyilvántartás működik, rendszereiket összekapcsolják, és az azokban rögzített adatokat egymás számára hozzáférhetővé teszik.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Levéltára által üzemeltetett Végintézkedések Országos Nyilvántartása (VONY) tagja az ARERT-nek. Annak lekérdezése, hogy egy magyar hagyatéki eljárás esetén az örökhagyó hagyott-e külföldön regisztrált végrendeletet, egy internetes felületen keresztül, kapcsolattartó személy közbeiktatásával történik.

Fontos! A kapcsolattartó személy megkeresésére kizárólag a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző jogosult, a kapcsolattartó személy pedig kizárólag a közjegyző részére továbbíthatja a külföldi kapcsolattartó által, részére átadott információt. Az ARERT-tagok jogrendszere egységes azon tekintetben, hogy a végintézkedés létezéséről csak az örökhagyó halálát követően adható információ az arra jogosultaknak, azt megelőzően nem.

Az adatforgalom ellenkező irányban is működik: amennyiben egy ARERT-tag illetékes hatósága szeretne információt szerezni arról, hogy Magyarországon az örökhagyó hagyott-e maga után végrendeletet, az internetes platformon keresztül kapcsolatba lép a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Levéltárával, mely tájékoztatja a tagot a végrendelet esetleges létezéséről és annak fellelhetőségi adatairól.

Az Európai Öröklési Rendelet 2015. augusztus 17-i hatálybalépésével lényeges változások következtek be a határon átnyúló hagyatéki eljárások tekintetében. Annak elkerülésre érdekében, hogy egy adott örökhagyó ügyében a hagyatéki eljárás több tagállam hatósága előtt folyjék párhuzamosan, illetve, hogy ennek eredményeként több, eltérő tartalmú nemzeti, illetve Európai Öröklési Bizonyítvány kerüljön kiállításra, az ARERT folyamatos fejlesztéseket végez a határon átnyúló hagyatéki ügyek, illetve az Európai Öröklési Bizonyítványok nemzeti nyilvántartásainak összekapcsolása érdekében.

Az ARERT-ről, valamint az egyes tagállamok végrendeletekkel és végrendeleti nyilvántartásaival kapcsolatos szabályairól a szervezet honlapján találhatók további hasznos információk: www.arert.eu

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content