A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogjogot, valamint a faktorálás, a pénzügyi lízing, illetve a tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét érintő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat tartalmazza. A hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére, nyilvántartására és a nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló informatikai alkalmazást (hitelbiztosítéki rendszer) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet.

A regisztráció háromféleképpen kezdeményezhető:

– a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással,
– a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás nélkül,
– a közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással.

A kérelmezőnek meg kell adnia családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról.

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek minden esetben közjegyzőhöz kell mennie, hogy előtte azonossági nyilatkozatot tegyen, amelyben nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. Ennek megtételére a regisztrációs kérelem sikeres benyújtásától számított 15 munkanap áll rendelkezésére. Ha a regisztráló e határidőt elmulasztja, új regisztrációs kérelmet kell előterjesztenie a hitelbiztosítéki rendszeren keresztül.

Az azonossági nyilatkozatban a kérelmező nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. A közjegyző által záradékolt azonossági nyilatkozatot a közjegyző átadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál.

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Az állandó képviselő törvényes képviselő, szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta.

Az azonossági nyilatkozat bármely közjegyző előtt megtehető. Az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében 5 000 Ft-ot kell fizetni. Állandó képviselőként való regisztrációért a közjegyző részére minden megkezdett óra után 6 000 Ft-ot, de összesen legfeljebb 18 000 Ft-ot kell fizetni.

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot regisztrált felhasználó (akár a saját nevében, akár állandó képviselőként a képviselt nevében) választása szerint az alábbi módokon tehet:

a) amennyiben a regisztrált felhasználó rendelkezik minősített elektronikus aláírással, a hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületén az erre szolgáló adatlap kitöltésével és a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával maga rögzíti a hitelbiztosítéki rendszerben (ez akkor is lehetőség, ha az alapul szolgáló szerződést ügyvéd ellenjegyezte vagy közjegyző közokiratba foglalta);

b) bármely közjegyző előtt;

c) amennyiben a felek így rendelkeznek, zálogszerződést, tulajdonjog-fenntartással történő eladást, faktoring szerződést vagy pénzügyi lízingszerződést, továbbá a nem lajstromozott ingóra vonatkozó tulajdonjog, más jog, valamint követelés biztosítéki célból történő átruházásról, illetve e vagyontárgyakra vonatkozó vételi jognak biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződést közokiratba foglaló közjegyző – minősített elektronikus aláírásának használatával – rögzíti a hitelbiztosítéki rendszerben;

d) amennyiben a felek ezzel is meghatalmazzák, a zálogszerződést, tulajdonjog-fenntartással történő eladást, faktoring szerződést vagy pénzügyi lízingszerződést, továbbá a nem lajstromozott ingóra vonatkozó tulajdonjog, más jog, valamint követelés biztosítéki célból történő átruházásról, illetve e vagyontárgyakra vonatkozó vételi jognak biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződést ellenjegyző ügyvéd – minősített elektronikus aláírásának használatával – rögzíti a hitelbiztosítéki rendszerben.

Valamint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tételére az állandó képviselővel nem rendelkező regisztrált felhasználó ügyvédet hatalmazhat meg.

Ha a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a közjegyző előtt teszi meg, a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez igénybe vehető űrlapok a kérelmek és űrlapok menüpont alatt érhetők el.

A hitelbiztosítéki nyilatkozat közjegyző általi rögzítéséért – nyilatkozatonként – a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óra után 6 000 Ft-ot, de legfeljebb 18 000 Ft-ot kell fizetni.

Továbbá (függetlenül a nyilatkozat megtételének módjától) a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért a MOKK részére 7 000 Ft-ot kell költségtérítésként fizetni, amely tartalmazza a hitelbiztosítéki nyilatkozathoz hozzájáruló vagy a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat költségtérítését is. Amennyiben a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több vagyontárgyat jelölnek meg alvázszámmal, illetve öt azonosítóval, vagy több, vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőt használnak, vagyontárgyanként, illetve mezőnként további 3 500 Ft költségtérítés fizetendő. A hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért fizetendő költségtérítés fejében a hitelbiztosítéki bejegyzés tekintetében egy törlésre irányuló nyilatkozat további költségtérítés megfizetése nélkül tehető. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban egyedileg, illetve körülírással több vagyontárgy van megjelölve alvázszámmal, öt azonosítóval, illetve vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben, e nyilatkozat vonatkozásában kizárólag valamely vagyontárgy vagy vagyontárgyak törlésére irányuló további egy-egy hitelbiztosítéki nyilatkozat költségtérítés megfizetése nélkül tehető, feltéve hogy e nyilatkozatot a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén keresztül rögzítik.

A MOKK részére fizetendő költségtérítést – amennyiben a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a regisztrált felhasználó minősített elektronikus aláírás használatával a hitelbiztosítéki rendszeren keresztül rögzíti, vagy azt ügyvéd útján teszi meg – a hitelbiztosítéki rendszer útján bankkártyával kezdeményezett átutalással, online fizetési felület igénybevételével kell megfizetni.

Ha a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki nyilatkozatot közjegyző útján teszi meg, a költségtérítést a következőképpen fizetheti meg:

– a MOKK-nak az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000007-15030219 számú fizetési számlájára való átutalással, vagy
– bankkártya (fizikai POS terminál) használatával a közjegyző irodájában.

2019. július 1-jétől nincs lehetőség postai készpénz-átutalási megbízással (sárga csekkel) történő fizetésre.

A Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba a közjegyző rögzíthet hitelbiztosítéki nyilatkozatot. Ha nem közjegyzői okirat alapján rögzít a közjegyző, és az ügyfél nem saját maga, a minősített elektronikus aláírásával kívánja rögzíteni a nyilatkozatát, úgy az közjegyző útján is rögzíthető, az ehhez szükséges nyomtatványt a Kérelmek, kitöltési útmutatók menüpont alatt ér el.

A regisztrált felhasználó halála, illetve megszűnése esetén a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére jogosult jogutódlásának a nyilvántartásban való átvezetéséről a közjegyző határoz kérelemre, nemperes eljárásban. A közjegyzőt a jogutódlás megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért óránként 7 500 Ft munkadíj, valamint költségtérítés illeti meg. Ha a regisztrált felhasználó személye nem halál, illetve megszűnés folytán változik meg, a változást a regisztrált felhasználók a hitelbiztosítéki rendszer útján módosító nyilatkozattal tudják átvezetni.

A hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén (https://hbny.mokk.hu) keresztül bárki ingyenesen betekinthet a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. Keresni a kötelezett személye szerint, a bejegyzés nyilvántartási azonosítója, valamint a bejegyzéssel érintett gépjármű alvázszáma alapján, továbbá 2015. március 15-től a vagyontárgy öt azonosító adata alapján lehet (alvázszám, illetve öt azonosító alapján abban az esetben, ha a bejegyzésben a vagyontárgy ilyen módon került megjelölésre a hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületén).

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content