A perindítást elhárító és a felek közti egyezség létrehozását előmozdító fórumrendszer bővítéseként 2018. január hó 1. napját követően keresetindítás előtt a bíróságok mellett a közjegyzőtől is lehet polgári peres útra tartozó ügyben egyezségi kísérletre idézést kérni. Közjegyző előtti egyezségi eljárásnak akkor van helye, ha legalább az egyik fél rendelkezik belföldi lakóhellyel, illetve székhellyel. Alapvetően vagyonjogi ügyekben van lehetőség az eljárásra, abban az esetben, ha az eljárás tárgyáról a felek szabadon rendelkezhetnek. A közjegyzőtől csak a keresetindítást megelőzően, a keresetlevél előterjesztéséig lehet kérni az egyezségi kísérletre történő idézést.

Nincs helye az eljárásnak:

 • szerzői jogi, szomszédos jogi és iparjogvédelmi ügyben,
 • a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése tárgyában,
 • a közérdekből indított perekkel összefüggő ügyben,
 • a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos ügyben,
 • a jogi személyek és tagjaik, volt tagjaik közötti, illetve a tagok, volt tagok egymás közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló ügyben,
 • a személyi állapotot érintő és egyéb családjogi tárgyú ügyben,
 • a végrehajtási perre tartozó ügyben,
 • munkaügyi perre tartozó ügyben,
 • állami vagyonnal kapcsolatos ügyben,
 • olyan ügyben, amelyben külföldi anyagi jogot – ide nem értve a külföldi nemzetközi magánjogi szabályokat – kell alkalmazni.

Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a területén a kérelmezők valamelyikének lakóhelye (székhelye) vagy tartózkodási helye van, továbbá speciális illetékességi szabályok vonatkoznak az alábbi esetekre, ha az ügy tárgya:

 • időszakos szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség, az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén az igény érvényesítésére jogosult lakóhelye található,
 • az ingatlan tulajdona, birtoka vagy ingatlant terhelő dologi jog, az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén az ingatlan fekszik,
 • a gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő kötelezettség, az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén az ügyletkötés vagy a teljesítés helye található,
 • kártérítés, az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén a károkozás vagy a kár bekövetkeztének a helye található.

A közjegyző végzésével jóváhagyott egyezség a bíróság által jóváhagyott egyezséggel azonos hatályú. Az egyezséget jóváhagyó vagy azt megtagadó végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A sikertelen egyezségi kísérlet esetén a nemperes eljárás további eljárási lépések nélkül fejeződik be.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content