Az e-Ügyintézési törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetére a közjegyzőnél történő letétbe helyezést is lehetővé teszi, mint a bírósági letét útján való teljesítés alternatíváját (Ptk. 6:56. §).

A Ptk. 6:53. §-ának (1) bekezdése négy vagylagos feltételt támaszt a bírói vagy közjegyzői letéttel történő teljesítés helytállóságához:

A kötelezett a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági, illetve közjegyzői letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha

a) a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani;
b) a jogosult a teljesítés helyén nem található;
c) a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy
d) a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen.

Az eljárásra nem illetékes minden közjegyző. A közjegyző illetékességét megalapítja

a) a letét jogosultjának, illetve a kérelmezőnek a lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete,
b) a letétbehelyezéssel teljesítendő kötelezettség keletkezésének helye, vagy
c) a teljesítés helye.

A pénz letétként történő elfogadása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a letevő vagy képviselője személyesen terjesztheti elő. A letéti kérelemben a letétbe helyezendő pénzösszeget forint pénznemben, összegszerűen kell megjelölni és azt a kérelem előterjesztését követően – az eljárás költségeivel együtt – az országos kamara letéti számlájára forintban, átutalással kell megfizetni.

A közjegyző a letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a letéti kérelmet „A közjegyző a letétet elfogadta” záradékkal látja el. A letevő a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a közjegyző a jogosultat a letétbe helyezésről nem értesíti.

Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor már bizonyos a közjegyző előtt, akkor a közjegyző az elfogadástól számított 15 napon belül kézbesítteti részére a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést. Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor még nem bizonyos a közjegyző előtt, a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést a jogosult személyének közjegyző előtti bizonyossá válását követő 15 napon belül kell kézbesíteni a jogosult részére. Ha a jogosult e minőségét a közjegyző előtt személyesen vagy képviselője útján megjelenve megfelelő módon igazolja, a közjegyző ‒ feltéve hogy ez korábban nem történt meg ‒ értesíti őt a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről, és ezek megtörténtének tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

A letét kiutalásáról végzéssel az a közjegyző dönt, aki a letét elfogadásáról határozott. A letét kiutalásának kérelemre, megkeresésre vagy hivatalból van helye; hivatalból akkor van helye a letét kiutalásának, ha a letéti kérelemben meghatározott őrzési idő eltelt. A letét kiutalása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a jogosult vagy képviselője személyes megjelenése útján, a MOKK által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon kell előterjeszteni.

Ha a letét kiutalása után maradvány keletkezett, e maradvány visszautalásának elrendelése esetén a kamara azt visszautalja.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A közjegyző a közjegyzői letéti eljárás során kérelemre jár el, amelyet megtalál a Kérelem, űrlapok menüpont alatt.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content